ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר אורי צבי שי' גרינברג

שלום וברכה!

בטח קבל מכתבי הקודם בעתו ובזמנו, ועתה באתי בנקודה שבמכתבי הקודם, בשאלת מיהו יהודי, ואתו רב הסליחה שעד שקבלתי אישור ומענה כותבני עוד הפעם. אלא שגודל רציניות הענין מאלצני, ובפרט שעל יסוד ההיכרות שלנו בטוחני שמה שלא ענה עדיין הוא רק מסיבות צדדיות ואין ספק שגם כ' רואה גודל רציניות הדבר ושצריך לעשות בזה וכו'. וכיון שהורונו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, רצוני לעורר עוד הפעם, שהרי רואים גודל המבוכה שהמצב הביא בארץ הקודש ובפרט בחו"ל, ובודאי אין צורך לחזור על הטעמים והנימוקים שגם במכתב הקודם מיותרים היו כי ידועים לכ'. שלכן מוכרח לדעתי ומוטל על כאו"א לעשות בזה ובמרץ, ויפה שעה אחת קודם.

ויהי רצון שימים אלו שייהפכו לששון ולשמחה, ייהפכו גם בענין זה לששון ולשמחה, שמחה גלוי' שתאחד כל חוגי עמנו בני ישראל. וכיון שלב ישראל ער הוא, ואפילו מי שחטא ישראל הוא, בטוחני אשר גם יוזמי הגזירה האיומה יהיו שבעי רצון מהשינוי לטוב, ועל ידי ההפיכה לששון ולשמחה בכמה וכמה ענינים תבוא הגאולה האמיתית והשלימה לכלל בני ישראל מגלות הפנימי וגלות החיצוני, ועד שייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה כפשוטו של מקרא.

בכבוד ובהוקרה, המצפה לבשורות טובות בהנ"ל ובנוגע לב"ב שי'.

נ.ב. עוד מהסיבות שעוררו אותי לכתוב למר עוה"פ בלי לחכות לאישור מכתבי הקודם הוא שהגיעתני שמועה אשר יוזמי הגזירה האמורה נפלו על המציאה להשתיק דעת הקהל על ידי שתיקה כללית בבעי' זו, ז"א להשפיע על העתונים שיפסיקו הדיון בהאמור ושלא לענות על פניות ושאלות בזה וכולי, ובפרט שעתה ימי הקיץ וימי החופש ומנוחה מכל דבר רציני. ולאחרי הקיץ הרי כבר יהי' הענין בבחינת ישן נושן, והנסיון בעבר הוכיח שהסרת ענין מסדר היום הצליח להשתיק התגובה, והי' לא תהי' בענין איום זה ח"ו.

ויהי רצון שמכאן ולהבא אך טוב יבשר איש לרעהו.


מר אורי צבי גרינברג: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשכג, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי הקודם: דלעיל אגרת ט'תתפט.

בשאלת מיהו יהודי: ראה אגרת הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם.

שהורונו חכמינו ז"ל: ראה מכות כג, א. ספרי נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו.

שייהפכו לששון ולשמחה: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.

שלב ישראל ער הוא: ראה שה"ש ה, ב, ובשהש"ר עה"פ.

מי שחטא ישראל הוא: סנהדרין מד, א.