ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שמשון יעקב שי' גינסבורג

רח' עמינדב 5, ירושלים

שלום וברכה!

בהמשך לביקורו של מר ושיחתנו, זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ז בתמוז.

והנני מודה לו מאד על נכונותו לבוא לעזר המורים שיפנו אליו להדריכם ולעזור להם באופן האפשרי וכו'. אלא שעלי להעיר במה שכותב בענין הבגרות שאמנם דרושה זאת, שלדעתי הכל מודים שזהו לא מצד הענינים עצמם, כי אם מפני חוק – והרי הכל מודים גם בזה שהחוקים צריכים להסתגל ולהשתנות בהתאם לדרישת המצב בהווה ולא המצב בהתאם להחוקים, שזהו היסוד והתכלית של חוקי בני אדם.

ובעמדנו בימי "בין המצרים", יהי רצון שייהפכו לששון ולשמחה בגאולת כל עם ישראל כולו, גאולת הכלל והפרט גם יחד, כולל הענינים שדברנו אודותם, ועד לקיום היעוד "ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה.


שייהפכו לששון ולשמחה: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.

היעוד: בחוקותי כו, יג.