ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י' מנ"א, ה'תש"ל]

ע"פ כהנ"ל, [מסכת פסחים].

ויהא בהצלחה רבה.

ולמהר עוד יותר קיום היעוד ונאכל שם מהזו"מ הפסחים, ודכימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות.


מצילום גוכתי"ק, והוא מענה אל ראש הישיבה הג"ר מרדכי מענטליק, אודות לימוד המסכת בישיבות חב"ד בעולם. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקלח, ובהנסמן בהערות שם.

ע"פ כהנ"ל: במכתבו מי' מנ"א מודיע הרמ"מ לכ"ק אדמו"ר, שהנהלות ישיבת תות"ל במאנטרעאל, צרפת, אוסטרלי' והמרכזית מסכימים על מסכת פסחים. בכפר חב"ד ובתורת אמת חשבו תחילה ללמוד מס' אחרות, אבל למעשה יצטרפו להחלטת ההנהלה המרכזית.

היעוד: פסחים קטז, ב (במשנה).

מהזו"מ: = מן הזבחים ומן.

ודכימי צאתך גו': מיכה ז, טו.