ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

התלמידה לאה רחל תחי' לובה

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ג' מנ"א,

יהי רצון שבואה לארצנו הקדושה יהי' כנוסח הרגיל – שלזה יסוד בתורה וכלשון רש"י ארץ ישראל גבוה' מכל הארצות – עלי' ברוחניות – בלימוד היהדות ובשמירת המצוות.

ואם בכל מדינה צריך לקבל רשיון כניסה, על אחת כמה וכמה בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, פלטין של מלך מלכי המלכים הקב"ה. שה"רשיון" לארץ הקודש הוא הכנה והוספה בשמירת רצון הקב"ה עוד קודם הנסיעה, ועל אחת כמה וכמה בהגיע לארץ. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ויהי רצון שתהי' דוגמא חי' לכל הנוסעות לארץ ישראל, אפילו לביקור קצר, ואין צריך לומר לזמן ארוך יותר.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


וכלשון רש"י: ויגש מה, ט. תשא לג, א. דברים א, כה. ועוד.

ואם בכל מדינה כו': ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'עט. ועוד.

בארץ . . שנה: עקב יא, יב.

פלטין של מלך: ראה מגילה כז, רע"א. תנחומא חוקת ח. ועוד.

ואין . . הרצון: ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.