ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב שבת נחמו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

כיון שזכיתי להו"ל מכתבי אאמו"ר ז"ל, הנה זה יצא ראשונה – הערות שלו לספר התניא.

ועל יסוד היחסים שבינינו בכלל, ובפרט בענינים כגון אלו, הנני מצרף בזה אחד הטופסים הראשונים, שבטוחני שיעניין את כ' מכמה טעמים, ובפרט אשר הרשימה הנדפסת בתור הקדמה בראש הספר מסרתי לכ' מיד אל יד בעת ביקורו כאן, הרשום בזכרוני לפרטיו, כולל האמור.

ובבואנו מימים שהובטחנו שייהפכו לששון ולשמחה, יהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש, מתוך שמחה אמיתית וטוב לבב.

בהוקרה בכבוד ובברכה לניצול מלא דשהות כ' על "מי מנוחות" (ע"פ מש"כ אדמו"ר הצ"צ עה"פ תהלים כג, ב) ומתוך שמחה וט"ל.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי אאמו"ר . . לספר התניא: י"ל ר"ח מנחם אב, ה'תש"ל.

בעת ביקורו כאן: במוצש"ק נחמו, י"א מנחם-אב ה'תשכ"ו.

שהובטחנו: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.

מש"כ אדמו"ר הצ"צ: יהל אור ס"ע פה ואילך.