ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

חברי ועד כפר חב"ד, מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו – ב"ב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם מיו"ד מנחם אב, בו כותבים שנבחרו בבחירות כחברי ועד הכפר ומסיימים בבקשת ברכה וכולי.

בעת רצון ייזכרו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, בתוככי כללות תושבי כפר חב"ד מנער ועד זקן טף ונשים – שליט"א למילוי משאלות לבבם לטובה בכל הענינים אודותם כותבים ובכל עניני כפר חב"ד בכלל ובפרט.

ויהי רצון שככתבם יזכו לבשר בשורות טובות מזמן לזמן בכל הנ"ל ובאופן דמוסיף והולך.

ידוע מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לברכה, שהלשון הרגיל בקשר עם זה הוא "גשמי ברכה". זאת אומרת שברכה בכלל היא בדוגמת הגשם היורד על הארץ להולידה ולהצמיחה, אבל קודם צריכה להיות חרישה וזריעה ולאחר הגשם ג"כ צריך טיפול וכולי, שכל זה הוא כלי לפעולת הגשם והברכה התלוי' בו ועד כדי – כמה פעמים ככה. והנמשל מובן.

ויתן השם יתברך שגם בזה תחול ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר שיעשה כל אחד מהם, וכן כל אחד ואחת מתושבי הכפר, כל התלוי בהם לטובת הכפר ביסוסו והתפתחותו בגשמיות וברוחניות גם יחד, ועד להתאמצות ומרץ באופן, כביטוי חכמינו ז"ל, ד"יגעת", ותקויים גם ההבטחה "ומצאת" – הצלחה שלא בערך ועד לבחינת מציאה,

ובחודש זה – מנחם אב – שהובטחנו שייהפך כולו לששון ולשמחה – תתחיל ההצלחה בכל האמור, ובאופן דמעלין בקודש, ובפרט בארץ הקודש, וביחוד בנקודה שמכפר חב"ד יפוצו המעיינות חוצה, הן בענינים הגשמיים והן בעניינים הרוחניים, ויצליחו בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב, קירוב הלבבות של כל תושבי הכפר ואיחוד הכוחות ושיתוף הפעולה, והובטחנו: ברכנו אבינו (שהרי) כולנו כאחד.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשורות טובות בכל מכל כל.


ידוע מאמר: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ז'תתצח, ובהנסמן בהערות שם.

הגשם . . ולהצמיחה: ע"פ ישעי' נה, י.

כביטוי חכמינו ז"ל: מגילה ו, ב.

שהובטחנו: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.

דמעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ.

והובטחנו: נוסח תפלת העמידה בברכת שים שלום. וראה תניא פל"ב.

בכל מכל כל: סיום ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון. וראה גם ברכות טז, סע"ב ואילך.