ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, חמשה עשר באב, התש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר נחום שי'

המכונה ד"ר רקובר

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת שתי החוברות בסדרת המחקרים (חוברת ג' וחוברת ה'), ותודה רבה עבורן. וכמדובר כאן בודאי גם להבא יעשה כן ותודתי נתונה למפרע.

ובעמדנו בחודש שהפטרה ראשונה שלו סיומה "ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה" – ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, משפט כפשוטו, יהי רצון שיצליח כל העוסק להשיב הדת על מכונה, ובפרט בשטח המשפטי שיהי' בדוקא על פי משפט תורתנו תורת חיים, וכהוראת חכמינו ז"ל: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – לפניהם ולא לפני אומות העולם; לפניהם ולא לפני הדיוטות (גיטין פ"ח, ב). ולהעיר גם כן ממדרש תנחומא, הובא בפירש"י על התורה, ריש פרשת משפטים,

ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד ואשיבה שופטיך כבראשונה גו' אחרי כן יקרא לך עיר הצדק גו'.

בכבוד ובברכה.


נחום . . רקובר: ממייסדי העמותה "מורשת המשפט בישראל", ועורך סדרת ספרים בעניני חוקי המשפט העברי בארץ ישראל.

ציון . . בצדקה: ישעי' א, כז.

ואין . . פשוטו: שבת סג, א. וש"נ.

ואלה . . לפניהם: ר"פ משפטים.

היעוד: ישעי' שם, כו.