ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ז מנחם אב, התש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר ישראל יהושע שי'

המכונה ד"ר מזור

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מי"א מנחם אב, ותודה רבה על הבשורה הטובה מהולדת הנכד שנקרא שמו בישראל יורם שליט"א.

ויהי רצון שהוריו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ומר וכל בני המשפחה ירוו ממנו ומכל בניהם ובנותיהם רב נחת אמיתי, נחת יהודי מסורתי.

תודה על שימת לבבו לבשרני טוב, ובבקשה לפרוש גיני בשלום הורי הנכד בצירוף ברכתי הלבבית האמורה,

ויעמוד לחתנו ולכל אחד ואחת מבני המשפחה זכות פעולתו בהגנה על עם ישראל גוי קדוש היושב בארץ ישראל ארץ הקודש, ויהי רצון שבקרוב יקויים היעוד: ונתתי שלום בארץ גו' ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות.

בברכת מזל טוב ובכבוד.


היעוד: בחוקותי כו, ו. שם, יג.