ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מחו' הרבנית מרת פייגא תחי'

ברכה ושלום!

באיחור זמן רב נתקבל מכתבה, אף שמסרו לי בינתים על דבר אי-הבנה שהי' כאן שלכן לא יצאה הפגישה פנים אל פנים. והי' איכפת לי במיוחד להכיר את כ' אישית אחרי שבתה רחל תחי' ביקרה אצלי. והעיקר רציתי בהזדמנות להודות לה אישית בעד הביכלעך של חסידות שהמשיכה ומסרה כמה מהם, שחלק חשוב כבר נדפס ויש לה חלק גדול בזכות הרבים שבזה.

ואף על פי שהוא ענין של מצוה, ובפרט מצוה דרבים, שלא נצרך תודה מבשר ודם, אף על פי כן הרי גרמה לי קורת רוח ביותר. ועל כל פנים רצוני להביע זה עכשיו בכתב.

בעת רצון אזכירה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת.

והשי"ת יברכה באורך ימים ושנים טובות ורב נחת אמיתי מילידי' וצאצאי', נחת ברוח המסורה של המשפחה, נחת חסידותי.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.