ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש חודש אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר יורם שי' חמי

שלום וברכה!

בנועם רב קבלתי הידיעה על דבר העזר שלו להשלוחים אשר בקשתי אותם להביא ברכות ואיחולים מכמה וכמה מאחינו בני ישראל, אשר מדבר אני כשלוחם, אל אחינו בני ישראל אשר בצה"ל, המגינים על עם הקודש בארץ הקודש. והשלוחים הנ"ל הרבו בשבחו של מר אשר נהגם ועשה כל מאמץ להקל עליהם במילוי השליחות והצלחתה, ובלשון שכותבים אלי – "מעל ומעבר אשר הוטל עליו".

ואף שמצוה אינה צריכה לנתינת תודה, שהרי זהו ציווי ה' יתברך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה מצות אהבת ישראל, עידוד רוחם של בני ישראל המוסרים נפשם על הגנת עם בני ישראל, על כל פנים עלי חובה נעימה להביע קורת רוחי ושמחתי הלבבית אשר הענין מצא הד נפשי אצל מר ותרגמו למעשה בפועל להצלחת השליחות, אשר בודאי על ידי זה נתוסף בעידוד רוח של עוד אחד וכמה וכמה מבני ישראל הן בכמות והן באיכות.

ויהי רצון אשר תמיד כל הימים ינצל אפשריות שלו ויכלתו בעניני אהבת ישראל וכיוצא בזה, מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.


העתק מב' המכתבים דלהלן נשלחו אל האברך טובי' פלס:

מצו"ב מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א למר יורם שי' חמי ולמר אבשלום שי' לנגר, בהתאם לדו"ח ע"ד השליחות בצפון. ובודאי יתייעץ עם חבריו שנסעו אתו באיזה אופן למסור להם המכתבים.

ועוד, וכמובן שזהו עיקר, שיהי' באופן שלא יפגע בכבוד אחרים שנראה לו שגם להם צריך לכתוב אלא מובן שאי אפשר לכתוב לכולם ורק לאלו שהשתתפו בפועל. אבל אם יש עוד רק אחדים כאלו יכתבו גם להם בל"נ אם יודיע שמותם וכו'.

ות"ח מראש על טרחתו במסירת המכתבים ועל הודעתו מזה לכאן.