ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש חודש אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר אבשלום שי' לנגר, קצין דת

שלום וברכה!

בנועם רב קבלתי הידיעה על דבר העזר שלו להשלוחים אשר בקשתי אותם להביא ברכות ואיחולים מכמה וכמה מאחינו בני ישראל, אשר מדבר אני כשלוחם, אל אחינו בני ישראל אשר בצה"ל, המגינים על [עם] הקודש בארץ הקודש. וכפי שכתבו לי פעל ועזר להם מר במילוי השליחות והצלחתה, ועשה זה ברצון ובשמחה וכולי.

ואף שמצוה אינה צריכה לנתינת תודה, שהרי זהו ציווי ה' יתברך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה מצות אהבת ישראל, עידוד רוח של בני ישראל המוסרים נפשם על הגנת עם בני ישראל, על כל פנים עלי חובה נעימה להביע קורת רוחי ושמחתי הלבבית אשר הענין מצא הד נפשי אצל מר ותרגמו למעשה בפועל להצלחת השליחות, אשר בודאי על ידי זה נתוסף בעידוד רוח של עוד אחד וכמה וכמה מבני ישראל הן בכמות והן באיכות.

ויהי רצון אשר תמיד כל הימים ינצל אפשריות שלו ויכלתו בעניני אהבת ישראל, ובפרט בענין מצות תפילין, אשר בשים לב לתפקידו החשוב והאחראי בודאי לא נצרך אריכות בשטח מצוות המעשיות בכלל ובסגולת מצות תפילין במיוחד, כמבואר בכמה וכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב, והשי"ת יצליחו.

בכבוד ובברכה.


ראה בהמצויין באגרת הקודמת.

בענין מצות . . ובסגולת מצות תפלין: ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.

כמבואר בכמה וכמה מקומות: ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקלג הערה ד"ה וסגולה מיוחדת בדיוק מצוות אלו.