ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש חודש אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר שי' יערי

שלום וברכה!

על ידי ידידנו הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים וכו' הרב אפרים שי' וואָלף נתקבלה בקשת ברכה בעדו, ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבו לטובה, בפרט לרפואה ולהטבת הבריאות.

וזכות פעילותו בשיכון בני ישראל עם הקודש בארץ הקודש תעמוד לו בזה ובהמצטרך לו ולכל אשר לו בכלל.

בכבוד ובברכה לרפואה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ס"ע רעו ואילך.