ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שלום מענדל שי'

שלום וברכה!

נמסרו לי תוכן דבריו ע"י הטלפון ואחרי כן גם הפרטים שבקשתי ע"י הרה"ח וכו' וכו' מרדכי שי' בלינוב. וגם לאחרי כל זה לא ברור כלל מה הן האפשריות של אנ"ש שי' על אתר, שהרי בודאי כל הענין הוא על אחריותם המלאה והבלעדית של אנ"ש אשר על אתר. וכידוע דברי רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על דבר חובתם וזכותם של אנ"ש בכל מקום בואם, על אחת כו"כ במקום שדרים שם כמה וכמה שנים.

לאידך גיסא הרי אמרו חכמינו ז"ל אינו מבקש אלא לפי כוחם, ובפרט כשנוגע לגורלו של מוסד חינוך בקהלא קדישא ואחריות של כמה וכמה מבני ישראל, בודאי שמקום להחלטות כאלו שאחרי כן יקיימו אותן בפועל ממש. שהרי השיטה של גם לי גם לך לא יהי' היא היפך התורה וכו'.

וכפי שמסרתי על ידי הרר"מ בלינוב שי' וע"י הר"ש שי' הכהן פשטה, הצעתי ותקותי חזקה שיתאספו עסקני אנ"ש וידונו בכל הענין בכובד ראש.

ומצו"ב גם העתק מכתבי למר מ.ש. שי'.

בברכה לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.


מו"ה שלום מענדל: קלמנסון, פּאַריז, מנהל מוסד חינוך "שניאור" בצרפת. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"א אגרת ז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.

אמרו חכמינו ז"ל: ראה במדב"ר פי"ב, ג. תנחומא נשא יא.

גם לי גם לך לא יהי': מלכים-א ג, כו.