ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו, בהוספה לפ"ש שמקבל אני מאנ"ש המבקרים אותו שאני דורש בשלומו על ידם.

ויהי רצון שבקרוב יבשר בעצמו במכתבו הבא שמצב בריאותו הולך וטוב. וזכות פעולותיו לביסוס היהדות בכלל ובעניני חב"ד באה"ק ת"ו במיוחד תעמוד לו להטבת הבריאות ולמילוי משאלות לבבו לטובה.

ובפרט שנמצאים אנו בחודש הרחמים, אשר תוכנו מבואר על ידי רבינו הזקן על פי משל ממלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם כו'. והנמשל מובן.

בברכה לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

רבינו הזקן: בלקו"ת פ' ראה לב, א-ב.