ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' צ'חנובר

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' באלול, ובהתאם לסגנון מכתבו הנני עונה למר שלא בתור, ובפרט שלדעתי השאלה אינה רק אישית בלבד, ככתבו, אלא גם ענין הנוגע לרבים.

והיא, הימשיך בתפקידו ומשרתו במקומו עתה, או שיקבל תפקיד המוצע לו בחברה להשקעות וכו'.

והנה מבלי להכנס לפרטי ההצעה לתפקיד חדש, הרי משרתו עתה היא בשטח הבטחוני, ובודאי אין הזמן גרמא כלל לעשות משהו שאפשר שיגע ויגרע בשטח זה.

ואפילו אם תמצא לומר שימצאו ממלא מקום וכו', הרי אינו דומה מי שיש לו ותק וידע בשטח זה מכמה זמן, לפנים חדשות, שתמיד ישנם סיבוכי קליטה והתאמה בין עובד חדש להמנגנון, ובפרט להעומדים על גביו.

בטח הי' יחסי לשאלה האמורה אותו שהוא עכשיו – גם לפני כמה וכמה שבועות, אבל עכשיו – ביתר שאת, ועל אחת כמה וכמה שכן היא דעתי בהחלט בקשר עם המצב בהוה, שדרוש ביותר שלא יהי' כל זיעזוע, אפילו זיעזוע קל, במסגרת המנגנון הבטחוני. ובפרט כפי שסיפר לי מר בביקורו כאן ומרמז על זה גם במכתבו זה, שעומד הוא בקשר הדוק עם העומדים בראש. ואם בעבר הלואי והיו אוחזים בקו תקיף יותר ולא היו מקבלים דעת הפשרנים והמוותרים, הרי בודאי שכן הי' צריך להיות עתה שכבר נוכחו בזה אפילו (על כל פנים חלק מ)הפשרנים, ולמרות זה ניכרת גם עתה נטי' מכמה אנשים שיש להם השפעה להמשיך בויתורים ובתחנונים וכו' (אף על פי שנוכחו שכל הצעה של פשרה מתפרשת בכל קצוי תבל כסימן מובהק לחולשה, ותיכף ומיד מביאה להתקפה עוד יותר), אי לזאת הרי מוכרחת עוד יותר נוכחות כל אלה התומכים בקו האמור בתפקידים שיש להם השפעה בשטח זה, ובפרט אלה שיש להם השפעה ישירה. והרי תקותי אשר מר הוא מאלה שתומכים בלבב שלם בסמכות עם ישראל שכדאי הוא לבטוח עליו, על אחת כמה וכמה צור ישראל הוא ה' יתברך ויתעלה, אשר בסגנון הכתוב עיניו בארץ הקודש (ובעם קדוש בכל מקום שהם) "מראשית השנה ועד אחרית שנה", ומתהלך בקרב מחנה ישראל להצילם ולתת אויביהם לפניהם. ובודאי אשר לדכותי' דמר אין כל צורך בביאור נוסף לעמדתי בהאמור.

והנני מאחל למר אשר יצליח לנצל הכשרונות והאפשריות שלו במילואן לביסוס כל עניני בטחון מתוך בטחון באלקי ישראל ובעם ישראל, מתחיל בימים אלו ימי חודש אלול, אשר מנהג בני ישראל הוא לומר בו פעמיים בכל יום ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד. אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי גו' ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי גו' קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבשורות טובות בכל האמור.


מר יוסף צ'חנובר: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתצה.

בסגנון הכתוב: עקב יא, יב.

ומתהלך . . לפניהם: ע"פ תצא כג, טו.

מנהג בני ישראל: סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב סדר כוונת ר"ח אלול. סידור קול יעקב וסידור אדה"ז אחר שיר של יום. מטה אפרים או"ח סתקפ"א ס"ו.

ה' אורי וגו': תהלים מזמור כז.