ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב . . .

ובעמדנו בחודש אלול, חודש המיוחד בכל חדשי השנה

– שהרי הוא חודש החשבון של שנה החולפת ועוברת וחודש ההכנה לראש השנה ולכל השנה הבאה –

מתבטא יחודו גם בזה אשר בכל יום מימי חודש זה אומרים פעמיים מזמור המתחיל: לדוד הוי' אורי וישעי גו' הוי' מעוז חיי,

אשר – בפשוטו של דבר – יש לבאר תוכן שלשת תוארים כלליים אלה:

כיון אשר שתי דרכים לפני האדם דרך החיים והטוב והדרך ההפכית,

הוי' אורי – לראות איזוהי דרך החיים והטוב;

כיון אשר כמה מכשולים ונסיונות בדרכו של אדם ואחז"ל אשר בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו,

הוי' . . ישעי – הקב"ה עוזרו לנצח במלחמת היצר, להתגבר על כל המכשולים ולעמוד בכל הנסיונות;

כיון ששלימות עבודת האדם בעולמנו זה הרי היא ללכת מחיל אל חיל – מטוב אל הטוב יותר ומחיים אל חיים שהם בחיות (לעבעדיג) יותר,

הוי' מעוז חיי – נותן עוז בחיות אשר בחיי האדם ואז מתחיל מחדש – אבל בתוספת חיות ובדרגא נעלית יותר – הסדר של אורי, ישעי, מעוז חיי;

אשר כ"ז נרמז גם בתקיעת שופר, שגם בזה מתבטא יחודו של חודש זה אשר בכל יום בו (מלבד ש"ק וער"ה – מטעם מיוחד בהם) תוקעין בשופר כו' שנאמר עלה אלקים בתרועה גו' ונאמר אם יתקע שופר בעיר גו'.

וביאר הרמב"ם הרמז אשר בתק"ש: עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם (שאינו דומה כלל החיות אשר בישן ונרדם לגבי האדם הער) וחפשו במעשיכם (להבחין בין אלו שמצד החיים והטוב ואלו כו') וחזרו בתשובה (שמנצח יצרו ויודע תעלומות מעיד עליו שלא ישוב עוד לכסלה) וזכרו בוראכם (שהוא אורי וישעי ומעוז חיי – שעי"ז מתעורר משנתו וכו') –

יהי רצון שיעשה כל אחד ואחת את התלוי בו בכל האמור ויראה אשר "הוי' אורי וישעי ומעוז חיי" וממלא כל אשר שואל ומבקש לטובה ועד לקיום היעוד "ואזבחה באהלו זבחי תרועה" – בבית מקדשנו השלישי אשר יבנה במקומו ע"י משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 143 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

לתוכנה – ראה גם ב' האגרות שלאח"ז. לקו"ש ח"ט ע' 172 ואילך.

לקו"ת: ראה לב, א ואילך.

בסידור: שער האלול – רכה, סע"ג ואילך.

בכל יום . . אומרים . . לדוד הוי' אורי: ראה גם בהנסמן לעיל אגרת שלפנ"ז הערה ד"ה מנהג.

רשימות הצ"צ לתהלים: יהל אור ע' צו ואילך.

בצוואת הריב"ש: סימן קל (בהוצאת קה"ת תשנ"ח – ע' סא).

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

שנאמר: תהלים מז, ו.

ונאמר: עמוס ג, ו.

היעוד: תהלים כז, ו.

חודש החשבון . . ההכנה: ראה לקוטי מהרי"ל במקומו. ל"ת להאריז"ל ר"פ תצא עה"פ ובכתה גו' ירח ימים. טואו"ח ר"ס תקפ"א. לקו"ת ד"ה אני לדודי (וכן בסידור וכו' ד"ה זה). ובפנים יפות (לבעל ההפלאה) פ' אחרי ד"ה ביד איש עתי דהם ימי כפרה על כל השנה ונרמז במשנה (כתובות נז, א) נותנין לבתולה (אלול שמזלו בתולה) י"ב חודש.

אומרים . . הוי' אורי: כי בו מאירים י"ג מדות הרחמים (רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ. ובפנים יפות שם: שמעתי הטעם מפני שיש בו י"ג שמות הוי' כנגד יג"מ שאומרים באלול. וראה שער הכולל פי"א ס"ק כח).

מזמור: תהלים כז. וראה פנים יפות שם פי' כל המזמור על אלול ר"ה יוהכ"פ וחה"ס.

בפשוטו של דבר: אבל עיין רשימות הצ"צ לתהלים. פנים יפות ועוד.

יש לבאר: ולהעיר מפי' הראב"ע עה"פ שיש אומרים כו'. ראה ג"כ רד"ה לדוד הוי' אורי וסד"ה אשרי העם, תש"ח (סה"מ תש"ח ע' 279 וע' 290).

תוארים כלליים: מתאים להנ"ל שהחודש – כללי.

שתי דרכים: ובהתאם לזה שני דרכים אחת של ג"ע ואחת כו' (ברכות כח, ב. ולהעיר מקידושין ב, ב).

החיים והטוב כו': נצבים ל, טו. ולהעיר מפי' הבעש"ט עה"פ (בצוואת הריב"ש).

איזוהי דרך: ראה לקו"ת ואתחנן ד"ה שמע ישראל.

ואחז"ל אשר בכל יום . . הקב"ה עוזרו: סוכה נב, סע"א ושם.

ששלימות כו' בעולמנו כו' ללכת: ראה ברכות בסופה. תו"א ס"פ וישב. ובאוה"ת להצ"צ בראשית (כד, ב): וזהו (עירובין נד, א) האי עלמא דאזלינן מיני' כו' ע"י עוה"ז דוקא.

ומחיים אל חיים: להעיר ממחז"ל עשרה נקראו חיים (אדר"נ ספל"ד).

ובדרגא נעלית יותר: שלכן נאמר בזה הוי' עוה"פ. וראה לקו"ת חוקת (נז, ג). וראה תוד"ה שלש (ר"ה יז, ב).

בכל יום כו' בעיר: טושו"ע או"ח ר"ס תקפ"א. וראה ד"ה ענין תקיעת שופר בר"ח אלול (אוה"ת להצ"צ נצבים ע' א'רפ).

וביאר הרמב"ם: הל' תשובה פ"ג ה"ד. וראה המשך תרס"ו בתחלתו.

החיות אשר בישן ונרדם: להעיר ממרז"ל שינה אחד כו' (ברכות נז, ב. וראה ג"כ זח"א רז, רע"א). ובב"ר (פי"ז, ה) ג' תרדמות הן כו'.

וחפשו: להעיר מפסחים (ז, ב) וחיפוש מחיפוש כו' חופש כל חדרי בטן.

ויודע . . לכסלה: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב. אגה"ת פ"א (צא, רע"א).

מעיד עליו: ראה יל"ש הושע רמז תקלב בסופו. אוה"ת להצ"צ לשבת שובה (ע' א'תקך).

יבנה במקומו כו': ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א.