ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"א אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

קבוצת התלמידות בהדרכת הרב א.ב. מצגר שי'

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בעתו נתקבל מכתבן, בצירוף תרומתן למבצע תפילין ועזרת אחים, והקבלות מצורפות בזה.

וזכות הצדקה, נוסף על התחזקותן בהנהגה טובה בדרך התורה והמצוות, חדורות אור וחיות חסידותיים, יעמוד לכל אחת ואחת מהן למילוי משאלות לבבן לטובה ולברכה.

מסיבה נתעכב המענה למכתבן עד עתה, וכל עכבה לטובה, ובפרט שנמצאים אנו בחודש הרחמים, חודש אלול. ובודאי ידוע להן ביאור רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, בענינו וחשיבותו של חודש זה על פי המשל למלך שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה ואז רשאים כל מי שירצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. והנמשל מובן.

ויהי רצון שיהי' כן אצל כל אחת ואחת מהן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד ולבשורות טובות בכל האמור.


ביאור רבינו הזקן: בלקו"ת פ' ראה לב, א-ב.