ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ז אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהודא שי' מקאגון

שלום וברכה!

על ידי מרת רחל תחי' זמיר מקבל אני ידיעות על דבר פעולותיו בשטח החינוך במקומו, וגם מה שהבטיח לה בנוגע להגן שהשקיעה בו כל כך הרבה מרץ וכוחות.

ובודאי אין צורך להדגיש לאיש אשר כמוהו גודל ענין החינוך, שהוא כדוגמת גרעין או שתיל רך, אשר כל הטבה וטיפול יתר מביאים תוצאות באין ערוך כאשר הגרעין או השתיל נעשה אילן נושא פירות, (והוא הדין בצד השלילי, ח"ו).

ולא באתי אלא על יסוד מאמר חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, והרי אין גבול להטוב והישר שמקורם בהאין-סוף ברוך הוא.

ויהי רצון שזכות פעולותיו בחינוך בני עם קדוש בארץ הקודש יעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה בכל עניניו הפרטיים, נוסף על הצלחתו בפעילותו הציבורית.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני מאחל לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

שהוא כדוגמת: ראה גם לעיל אגרת ט'תרכו, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו ז"ל: ראה מכות כג, א. ספרי נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו.