ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

המכ' והפ"נ נתקבלו.

בכבוד ובברכה לרפואה ולהצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

תקותי חזקה שינצלו תק"ש דר"ה – לעורר ע"ד שופרו דמ"ת (כהתחלת בר' שופרות), שמאז הובדלו בנ"י מכל או"ה, ותורה זו לא תהא מוחלפת כו'.

והמתחיל במצוה א"ל (הַמשך ו)גמור. ובפרט שהצליח בההתחלה: המכ' להמפד"ל ובעיקר – בהשתדלותו באסיפת הרב"ר כו'.


מצילום האגרת.

מו"ה שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

אגרת בנוסח דומה ל"הרב הגאון המפורסם הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ חו"ב בעל מדות תרומיות וכו' מוה"ר איסר יהודה [אונטערמאַן] שליט"א, רב ראשי" דאה"ק.

אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתקי, ובהנסמן בהערות שם.

שינצלו תק"ש דר"ה: ראה גם שיחת ש"פ נצו"י שנה זו (לקו"ש חכ"ד ע' 553).

שופרו דמ"ת: ראה גם אגרת שלאח"ז.

ותורה זו לא תהא מוחלפת: עיקר הט' מי"ג העיקרים. וראה רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. פיה"מ סנהדרין פרק חלק יסוד התשיעי.

והמתחיל במצוה . . גמור: פרש"י עה"פ עקב ח, א. מתנחומא שם ו. וראה לקו"ש חי"ט ע' 100 ואילך.

הרב"ר: הרבנות ראשית בקשר עם חוק "מיהו יהודי". – וראה גם לעיל אגרת ט'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.