ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

וע"ד הרמז – המכ' מערב (גם מל' עריבות ומתיקות) ח"י אלול נתקבל, ות"ח.

ומצו"ב ס' לקלוי"צ (לאאמו"ר) על זח"א שבטח גם בו ימצא כ' ענין. ובמיוחד אשר כפי שסיפרו לי הי' לכ' חלק רב ועיקרי בזה שלא עיכבו הס' בהספרי' בירושלים וס"ס הגיע לכאן ועתה מו"ל גם לזכות הרבים. ות"ח מקול"ע גם ע"ז. ועוה"פ.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

לקלוי"צ (לאאמו"ר) על זח"א: י"ל ר"ח מנחם אב, ה'תש"ל.