ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים כו' כו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

לתשובתו הרמתה – ישיבה דד"א של הלכה – ולהתל' עם ביתו שי',

ויה"ר שיקוים בזה הודו לה' גו', ולדידן דמברכין גם על נסיעה באוירון ע"ג הים – הרי כל ד' הענינים היו בזה.

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.

ז"ע הגיעני המכ' ות"ח – אבל גדול זכות הרבים ו"ברבים היו עמדו".

ומענין המאורע (ובנוגע ל"בכן" ולמעשה):

אמחז"ל (ב"ר פ"ל, ח) דישנם מאורעות אשר לאחריהם "ראה עולם חדש". ומדכליל (שם) נח עם השאר ועד לאיוב – מסתבר לומר דאינו לצדיקים אלא דגם נח עצמו הי' חדש ולמעליותא (ע"ד דאיוב) ואיוב ראה את העולם – עולם חדש (ע"ד דנח).

ואף שצ"ל מאורע גדול כהנ"ל, שלכן אמרו שם שרק חמשה הן (ובזה מובן שבנוגע לאיוב אינו מביא קראי דתחלת הספר המפורטים, כ"א ישפוך לארץ גו', דרק זהו מעשה נסים (חולין מג, א ובתוד"ה יפלח)) – הרי בכו"כ ענינים מצינו א' מששים בהם (ובפעולתם).

וכיון שבנדו"ד השתתפות רבים היתה בזה – ה"ז לכאורה מעורר הסברא דהחידוש יהי' בנוגע לאמירה לרבים כו' – וכפי הנדבר בזה בעת פגישתנו האחרונה.

ולהעיר דגם יומא קאגרים כי בר"ה מתחדש כל העולם (גדול וקטן) כולו (ודברים נפלאים בזה באגה"ק לאדמו"ר הזקן סי"ד).


האגרת שלפנינו נכתבה בקשר עם חטיפת המטוס ע"י מחבלים בזרקא שבירדן, בחודש אלול שנה זו, שמוהר"י הוטנר הי' בין החטופים (ראה גם שיחת ש"פ תבוא שנה זו (שיחות קודש ה'תש"ל ח"ב ע' 495 ואילך)).

מוה"ר יצחק: הוטנר. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'שצד, ובהנסמן בהערות שם.

לתשובתו הרמתה: ע"פ שמואל-א ז, יז.

דד"א של הלכה: ראה ברכות ח, א.

הודו לה' גו': תהלים מזמור קז, ש"זה המזמור נאמר על ארבעה שיצאו מצרה לרווחה צריכים להודות לה' וכו'" – לשון הכותרת להמזמור. וראה ברכות נד, ב. טושו"ע או"ח רסרי"ט. לוח ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ב ס"ח. וש"נ.

ולדידן דמברכין כו': ראה גם לקו"ש חי"ב ע' 152.

"וברבים היו עמדו": ע"פ לשון הכתוב – תהלים נה, יט.

ישפוך לארץ גו': איוב טז, יג.

העולם . . וקטן: זה האדם – תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט (ק, ב. קא, א).