ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"ה נו"נ כו' מו"ה יונה שי' כהן

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

ז"ע נתקבלו המכ' וכן הס' חבוריו: להסביר ולפעיל; חכם גרשון* מנחלת שמעון; מלחמת המגן והישועה. ות"ח על שימת לבבו לשלוח זה, ובטח גם להבא ימשיך בזה. ות"ח מראש.


מצילום האגרת.

חכם גרשון: תולדות אבי המחבר, וע"ז באה הערת רבינו בשוה"ג.

*) ומחז"ל במשנתם (עדיות ב, ט) האב זוכה כו' – מחייב ובעיקר – כלשונם – מזכה.