ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

א) ע"ד ענין זמן הספירה – (כותבי הזכרונות אומרים)?! – ראה יבמות סב, ב. ובכ"מ מפורש זה בפוסקים.

בדוגמא שבבין המצרים יש גם ימי שבת ור"ח.

ובנדו"ד בלאה"כ אין קשה כ"כ כבהנ"ל, ע"פ מחז"ל שהטעם על שלא נהגו כבוד זל"ז (יבמות שם) ופשיטא (ע"פ טבע בנ"א) שבימי שמחה – העדר הכבוד מועט יותר.

ב) ע"ד גיהנם וכו'. עייג"כ רמב"ם הל' תשובה (פ"ח ה"ה ואילך) ושם "אין שום דרך בעוה"ז להשיגה" (השכר ומזה מובן בנוגע להפכו – העונש. עיי"ש).

ע"ד ההתראה – גם כשההתראה למיתה כפשוטה – אינו ידוע מהות ואיכות צער מיתה בפועל, אלא שאומרים לו [ש]הצער הוא שלא בערך וכו' וזה מספיק.

ג) באיזה ספרים ללמוד – ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א סוס"ד שמשם מובן המענה לשאלתו.

ע"ד קראון הייטס – וכיון שע"פ המדובר באחש"פ תשכ"ט זהו פס"ד תוה"ק ותועלת הרבים – בודאי שעי"ז יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך. והרי כאו"א זקוק לברכת השם.

אזכיר על הציון.

להשאר בקראון הייטס – שתקבל משרה פה בקראון הייטס.


חלקה נדפסה בלקו"ש חכ"ז ע' 333, וחלקה בלקו"ש חל"ו ע' 241, והושלמה ע"פ העתקה.

ע"ד . . הספירה: מענה לשאלה על "כותבי זכרונות" שאומרים שבימי הספירה אירעו כמה עניני פורעניות, והלא יש בהם שבתות וימי ר"ח.

ובכ"מ מפורש זה בפוסקים: ראה מג"א או"ח סרפ"ד סק"ח, ובמחה"ש שם. שו"ע אדה"ז שם סי"ד. שו"ת חת"ס ח"א או"ח סקנ"ט (ד"ה ואחר שעלו).

ע"ד גיהנם: מענה לשאלה: איך אפשר להיות התראה על העונש דגיהנם, והרי אי אפשר להסביר ענין הגיהנם.

המדובר באחש"פ תשכ"ט: נדפס בלקו"ש ח"ו ע' 350 ואילך. וראה גם לעיל אגרת ט'תרפ.