ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

הטעם – בקיצור עכ"פ. ממש אותו הטעם שממשלת ישראל משלמת במטבע זר (המוכרח על אתר) ובסכומים מבהילים ומשתדלת בכל האמצעים שיקבלו הכסף ממנה – לקניית נשק בארצה"ב ובאשכנז וכו', ואינה מסתפקת בהרובים וכיו"ב שהיא מייצרת בארץ ישראל עצמה. ואין פוצה פה ומצפצף. ואדרבא.

והטעם כי כשרוצים להגן על עם ישראל – צ"ל נשק ומצוות כדבעי. וא"א להחליף פענטאָם – ולהבדיל, אתרוג שיש בו מסורת אבות – ב"עוזי" ולהבדיל אתרוג בלי מסורה וכו'. והרוצה להחליף כו' וד"ל.

כנראה לא מסרו הסיום (במענה לא'): יתרה מהנ"ל: בכל צבא ישנן כמה מחלקות וסוגים: רגלי, אלה ברכב ואלה גו', ולכאו"א נשק המיוחד לו ורק בנשק המיוחד לו יצליח, והרוצה להכריח שסוג אחד יהי' מזויין בנשק השייך לסוג אחר (מצוות הקשורות ותלויות במסורת אבות) – ה"ז מעמיד בסכנה כל ענין ההגנה וכו'. וד"ל.


הטעם: למה מדייקים לקחת בחה"ס אתרוגים מקלאַבריא ולא מארץ הקודש. ראה גם ס' המנהגים-חב"ד ע' 65. וש"נ. לעיל חי"ז אגרת ו'רצג, ובהנסמן בהערות שם.

כנראה לא כו': הוספת כ"ק אדמו"ר לאחרי שמסרו המענה דלעיל לנמען.

אלה ברכב גו': תהלים כ, יח.