ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

לכתבו שהעדר המענה שלי (לפעמים) על שאלות בחסידות וכו' מפרשו כביטוש כו' – פשוט שאין לזה כל יסוד. ולפלא גדול למה לא יקיים גם בנוגע אלי פס"ד המשנה לדון לכף זכות. והנ"ל הוא מפני הטרדות המקיפות וכו'. ופשוט.

הפי' בותן שכר טוב כו' – יעויין כמה פי' במפרשי הסידור. ובמכתב כ"ק אדנ"ע ע"ד פי' בתניא (התמים ח["ג] ע' [סב]).

פי' "כביכול" – ראה תוי"ט סנה' פ"ו מ"ה. רש"י יומא (ג, ב). מגילה (כא, א). הפי' כב-יכול הובא בתשבי ודוחהו.


פס"ד המשנה: אבות פ"א מ"ו.

מפני הטרדות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתצ. ט'תתקה. ט'תתקלז. ט'תתקפ.

ובמכתב: נדפס לאח"ז באג"ק שלו ח"ב אגרת שפג (ע' תשכ).

פי' "כביכול": ראה גם "מ"מ, הגהות והערות קצרות" לתניא רפ"ב (ס"ע לח ואילך). וש"נ.