ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

אזכיר עה"צ לתוכן הפ"נ

וזכות השתדלותו בכל התוקף לבטל התקלה האיומה שהשמיטו התיבה "כהלכה" בנוגע לגיור

– איומה לבנ"י שבגולה ושבאה"ק גם יחד –

ובאם ח"ו לא יעלה זה בידו אזי מוכרח שכל השרים הדתיים יצאו מהממשלה (כי נוכח[ו]תם בה – ה"ז הסכם ברור על השמטה הנ"ל כבאי כח דת ישראל, ר"ל. ובפרט שאמרו בפומבי שנוסח זה ה"ז הישג ונצחון לדת)

– יעשה בזה ככל יכלתו ויותר יעמוד לו בכל המצטרך.


התקלה האיומה: ראה גם לעיל אגרת ט'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.