ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

כיון: 1) שיציאה מאה"ק לחו"ל מותרת בשביל (הוספה על מה שהי' בארה"ק בנוגע ל)לימוד התורה ובאם לאו – אסורה, ודבר אסור ע"פ תורה – ה"ז לא יועיל ליר"ש ולתומ"צ.

2) שככתבו – יש לו כאן חברים שהשפיעו היפך התומ"צ – הרי עליו (אפילו לא הייתה החלטת הנהלת הישיבה בזה) לחזור ולעלות לאה"ק וליכנס שם תומ"י לתו"ת וללמוד נגלה וחסידות בהתמדה ובחיות. ובאם ירצה זה באמת – הנני מבטיחו שיצליח ויהי' חי"ל ויבש"ט בזה.

ועליו לעשות ולהפוך את הנסיעה לאה"ק (שלא יהי' "גירוש" ככתבו, כ"א) עלי', וכנ"ל.

אזכיר עה"צ להצלחתו בהנ"ל.


שיציאה מאה"ק לחו"ל מותרת בשביל כו': ראה רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ט.

חי"ל: חסיד, ירא שמים ולמדן.