ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

הרי כו"כ היו במצב דומה להנ"ל, וכיון שלא התייאשו ח"ו ועשו בדרך הטבע – כל התלוי בהם הצליחם השי"ת ועתה חזרו למעמדם וכו'. ובודאי גם אצלו יהי' כן. ויתייעץ עם ידידים סוחרים מה עליו לעשות וכו' וכן יעשה, מתוך בטחון חזק בה' המשגיח על כאו"א בהשגח"פ.

בדהתפוהמ"ז באם ל"נ ביב"ח. קביעות עתים בכל יום בתורה. סענט אחדים לצדקה לפני תפלות החול. תהלים חדשי. ומהעיקרים – בטחון חזק בה'.

אזכיר עה"צ.


בדהתפוהמ"ז באם ל"נ ביב"ח: בדיקת התפילין והמזוזות באם לא נבדקו בי"ב חודש.