ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'א

ב"ה, ד' מרחשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

איש בשורה טובה אנכי היום, אשר מתאים לבקשת מר מאז באם אפשר להדפיס ממאמרי אדה"ז בכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו, שראיתי בזה קושיים, שהרי אי אפשר לשלוח לשם כו"כ ביכלעך דא"ח וכו', הנה בחיפוש בין הכתבים נמצא ביכל אחד (או שניים) שכנראה יהי' בהם די מאמרים בשביל כרך אחד. ולכן למלאות רצון מר חפצתי להדפיסו בכחב"ד, אף שההגה' תהי' כאן – ובמילא יגרום לאיחור זמן, אבל תקותי זמן לא ארוך כ"כ.

עוד בשורה משמחת שגם זה נתברר בעת החיפוש, אף שהוא עדיין באמצע, שכנראה יהי' עוד מאמרים ארוכים וקצרים מאדה"ז לכרך נוסף ואולי יותר.

תקותי חזקה אשר לקח מר מעניני חודש תשרי מלוא חפנים לכל השנה, שכמבואר בדא"ח שתשרי אותיות ר(א)שית (שהרי בכתוב מרשית השנה ועד אחרית שנה חסר א', היינו אותיות תשרי), וכביאור אדהז"ק אשר ענין ראש בלשון הקודש (ראש השנה, ראש חודש) וכן ענין ראשית, הוא בדוגמת הראש שכולל כל האברים ומנהיג אותם כפי שהם במקומם ותפקידם. זאת אומרת בעניננו, אשר כל עניני חודש תשרי, ובפרט זמן שמחתנו ושמחת תורה, יומשכו בכל ימות השנה, וכידוע מנהג ליובאַוויטש שהיו מכריזים במוצאי שמחת תורה "ויעקב הלך לדרכו", ויהי רצון שתהי' ההליכה מתוך שמחה בשמחה של תורה משך כל השנה כולה.

שמחה מיוחדה גרמה לי הידיעה, שתקותי [ש]נכונה היא בכל פרטי', אשר השתתף מר בהקפות השניות בירושלים עיה"ק ת"ו והי' המנצח על הנגינה דניגון פרזות תשב ירושלים.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרות י'טז. י'כח. י'מב. י'קכ. י'קפח. י'רה. י'רמג. י'רס. י'רצב. י'שדמ. י'שעא. י'שעח. י'תלז. י'תסה. י'תעג. י'תפב.

להדפיס ממאמרי אדה"ז כו' ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשעז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'כח. י'רצב.

ביכל אחד הוא בוך "אני ישנה" (מספר 632 בספריית אגודת חסידי חב"ד), שממנו נדפס בכפ"ח ספר "מאמרי אדמו"ר הזקן – תקס"ח", ובפתח דבר שלו מופיע התאריך: ר"ח כסלו ה'תשל"ב.

שכמבואר בדא"ח אוה"ת דרושי סוכות ע' א'תשנו. סה"מ תר"ל ע' רפז. תרנ"ו ע' רעז. ועוד.

בכתוב עקב יא, יב. וראה בעה"ט עה"פ.

וכביאור אדהז"ק = אדמו"ר הזקן. ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א-ב. ובכ"מ.

וכידוע מנהג ליובאַוויטש ראה סה"ש תרצ"ו ע' 34 הערה 4. וש"נ.

ויעקב הלך לדרכו ויצא לב, ב.

בהקפות . . בירושלים ראה גם לעיל אגרת ט'תתקצז.

פרזות . . ירושלים זכרי' ב, ח.