ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ד

[ט' מרחשון, ה'תשל"א]

. . . א"כ יעשוה בהקדם. ואין ענין בכלל לבזבוז מעות על הוצאות חתונה. והלואי שיזכו להראות דרך לאברכי אנ"ש שי' – אשר חתונה חסידותית היינו בהרחבה בכל ענינים הרוחניים והרחבה אמיתית, ויקר ממונם של ישראל להשתמש בו – לא בשביל להראות לפ' שכאן היו פרחים גשמיים – יותר מאשר אצל פ' וכיו"ב, כ"א שהרבו החו"כ שי' בצדקה לפני החתונה ובזמנה ועוד ועוד.


מצילום כתי"ק. נדפס גם ב"בטאון חב"ד" כסלו תשל"א (גליון 32) ע' 36.

יעשוה בהקדם = החתונה. וראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'קלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'מא. י'דש. י'שסד.

ואין ענין . . לבזבוז מעות כו' ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שצד. חכ"א אגרת ז'תתקפח, ובהנסמן בהערות שם. לקו"ש חי"ד ע' 305. חי"ט ס"ע 510.

שהרבו . . בצדקה ראה קונטרס "שמחת עולם" (כפר חב"ד, תשנ"ד) ע' 58, ובהנסמן שם בהערות.