ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ה

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' לבנה

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו, אף כי באיחור זמן.

ולאחר בקשת סליחתו אחזור עוד הפעם בנוגע לחברון. ולפלא הכי גדול מיהו זה ואיזהו אשר באופן בלתי רשמי אמר למר אחרת. וכפי שכתבתי במכתבי הקודם, אמירה בתקופתנו זו, אפילו כשנאמרת באופן חגיגי ורשמי וכו' כבר הורגלו שזה אומר רק מעט או לא כלום. ומה שמכאיב ומצער ביותר בנוגע לחברון הוא שלא הסתפקו באמירה בעלמא, ואפילו לא בכתיבה בעלמא, כי אם דווקא בצורת חוק, ועוד שנתקבל פה אחד ועל דעת כל שרי הממשלה.

לכתבו של מר שאמרו לו שהדירות שיבנו הרי זה במרחק 10 דקות ממערת המכפלה, תמהני השייכות להבעייה אודותה אנו דנים, והיא האם ישנו חוק ממשלת ישראל האוסר על יהודי לבנות דירה בחברון? ומה שקבעו מקום מחוץ לחברון במרחק של 10 רגעים או פחות ממערת המכפלה, הרי אין זה משנה כלום.

עוד נקודה להוסיף בעניין, וזהו היסוד ליחס השלילי גם להסניף בחוק האמור שיבנו דירות מחוץ לעיר חברון, והוא בכמה פנים:

(א) קבלת סניף זה, הרי זה באופן אוטומטי מחייב קבלת כללות החוק, וד"ל;

(ב) הדגשה בבניית דירות דווקא מחוץ לעיר, שכל המשתתף בבניית דירה חוץ לעיר גם הוא נותן ידו להדגשה האמורה;

(ג) אלה הרוצים להשקיט דעת הציבור ולהרדימו ברמיזה או בלחישה שזהו על דרך שקרה בנצרת, שעל ידי שהתיישבו יהודים מסביב למושב הערבי סוף סוף העתיקו הערבים משם וכו' – אין זה בדומה כלל וכלל לחברון, וכמה טעמים, ומהם שני טעמים עיקריים, ראשית, ישוב הערבים בחברון מבוסס הוא, וכפי השמועה הם בערך 50,000 איש, עם כל הנוחיות וכו', שבהדירות הנבנות מסביב לא יהיה באופן כזה לא בכמות ולא באיכות; זאת אומרת, שאין כל תקווה אפילו באם היה רצון כזה אצל אלה הקובעים את הקו (שלעת עתה אין רצון כזה כלל וכלל) שיקרה בחברון מה שקרה בנצרת. והשנית, כאן ישנו חוק רשמי שנתפרסם בכל העולם כולו, וכנ"ל.

אף שכבר כתבתי, אבל מפני רציניות העניין אכפול עוד הפעם, שכדאי להזעיק דעת הציבור בעוד מועד שלא ימסרו את ירושלים עיר קודשנו לשתי הדתות וגם להבדיל וכו' וכו' לדת ישראל, כי אף שבאופן רשמי מצהירים שירושלים אינה בסוג הדיון, הרי לצערי הרב ולבשתנו החיפוש עתה הוא למצוא נוסח שלא ירעיש את דעת הציבור של בני ישראל בארץ הקודש, לכסות על המציאות שימסרו ירושלים העתיקה (כמובן מטעמי צדק ודימוקרטי' ויושר וכו') לשלושה בעלים. והלוואי שהרעש עתה יקדם פני הרעה בעוד מועד ולא יבוא הנ"ל ח"ו וח"ו לפועל אפילו לא תחת מסווה שיד השלושה שווה בזה, או שהמשטרה תהי' משותפת וכיו"ב וכו' וכו', וככתבי, עדיין לא באו לידי מסקנה מהי הנוסחא שלא תשנה את המציאות המבהילה האמורה וביחד עם זה תתן האפשרות לבעלי התעמולה להדגיש שזה "הישג", מעין ה"הישג" דהפסקת האש ע"י התעלה לביטחון עם הקודש בארץ-הקודש (שע"י "הישג" זה בטלו במחי יד ברגע אחד כל ההישגים של צה"ל על גדות תעלת סואץ) ומעין ה"הישג" של החוק האיום בעניין יהודי מיהו, שלפיהו גיור כלשהו ועל ידי מישהו מבלי הבדל נעשה יהודי ושזהו הישג לדת ישראל וכו' וכו', וכדאי בזיון וקצף וצער וכאב לב.

בכבוד ובאיחולים אשר סוף סוף אוכל ויוכל גם מר לבשר בשורות טובות על דבר הישגים אמיתיים.


מר אליעזר לבנה: ממייסדי התנועה למען ארץ ישראל השלימה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקכז, ובהנסמן בהערות שם.

בנוגע לחברון . . במכתבי הקודם הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'טו.

אף שכבר כתבתי כו' ראה גם שיחות קודש תשכ"ט ח"ב ע' 339. תש"ל ח"ב ע' 460 ואילך. שיחת ש"פ נח שנה זו (שיחות קודש תשל"א ח"א ע' 187). "דעת תורה בעניני המצב באה"ק" ע' 146 ואילך. וראה גם לקמן אגרות י'יב. י'טו. י'לז.

התעלה לביטחון כו' ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקטו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'ר.

יהודי מיהו ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.