ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ח

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בקשת ברכה בעדו ובעד אחיותיו תחי'. ואזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבם לטובה ולברכה.

התקוה שלמותר להדגיש שהתחזקות בהנהגה על פי רצון השם יתברך ויתעלה מתאים להוראות התורה בחיי היום-יום, הרי נוסף על העיקר שהיא חובת האדם לבוראו, זהו גם כן הדרך לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך. וכיון שהתורה והמצוות אין-סופיות הן באשר מקורן באין-סוף ברוך הוא, הרי תמיד יש מקום להוסיף בעניני טוב וקדושה, וכל המוסיף מוסיפין לו.

מהראוי לעשות בדיקת התפילין והמזוזות אם לא נעשה כן בי"ב חודש האחרונים.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


וכל המוסיף מוסיפין לו: ראה תענית בסופה ובפרש"י.