ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'יב

ב"ה, כ"א חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ

עוסק בצ"צ צמ"ס וכו' רש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתב כת"ר שי', ומתאים להערה שלו מצו"ב העתק מכתבי להרה"ג וכו' הוטנר שי'.

וכאן המקום לבוא בבקשה ובהפצרה וכו' גם לכת"ר, ובפרט אשר הוא הוא המעיר והמפציר בי לכתוב להנ"ל ובהערות משלי, אשר גם כת"ר מצדו יעשה כל התלוי בו לההו"ל דכרכים נוספים ובקצב הכי מהיר, ובלשון אדה"ז אגה"ק סי' כ"א בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו כו'. ואין לך דבר העומד בפני הרצון (אפילו לא הסברה-שכלית אשר צריכה להיות שלימות וכו' וכו', שאמרו לי שזוהי אחת הסיבות לאיטיות ההופעה).

לכתבו של כת"ר אודות דברי בנוגע לירושלים עיה"ק תובב"א, שאמרו לו אשר להד"ם, הלואי שיהי' כן, אבל לצערי אין המצב בהוה כלל וכלל כמו שלהד"ם, ומה שמגדיל יותר את החשש הוא שמרדימים דעת הקהל והצבור – ובנוסח הידוע – טענו חיטין והודה לו בשעורין, וגם על זה הזהרתי בדברי ע"ד הענין, אשר להוי ידוע שהעיכוב עתה הוא רק שימצאו נוסחה שתשביע רצון העולם-גולם, והפּוליטיקאים כדרכם בהשיטה אשר עולם-גולם זהו רובא דרובא של כל אלה הנמצאים מסביבם. וכמה נוסחאות כבר המציאו, ביניהן זו שהזכרתי שתהי' (לא קרית מלך רב, כ"א) "קרית שלשה מלכים", וכיון שאין מלך בישראל ואיש כל הישר בעיניו יעשה – שהרי חיים אנו במשטר דמוקרטי – "שלשה שותפים" ובסדר לפי הכמות, שהרי זהו המכריע בדמוקרטי': הנוצרים, המושלמים, וכו'. [אמש נתחדשה ונדפסה בעתון הכי חשוב כאן – TIMES נוסחא חדשה – לקוחה מדבריו של שר החוץ בשם כל הממשלה – שבתרגומה לעברית הוא ש"רצון* הממשלה הוא קונטרול פּוליטי של ירושלים ולא לוותר על המקומות שבהם תלוי הבטחון כמו רמת הגולן, כן נקודות מסוימות בגדה המערבית של הירדן". וק"ל].

ויהי רצון שבהתקרבנו לחודש הגאולה, חודש כסלו, ניגאל ועוד קודם ביאת משיח צדקנו מהמתיוונים דתקופתנו זו, ועל ידי יפוצו מעינותיך חוצה, ענין ותוכן חג הגאולה די"ט כסלו, הרי תומ"י ידליק כל אחד ואחד נרות בשמן טהור דוקא שלא נגעה בו אפילו יד עכו"ם ואפילו לא הסיטו, להאיר בבת אחת את הבית ואת החוץ, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

לקרוביו שי' שם – יש לשלוח דרישה באם יסכימו ע"ז, ואין ללחוץ עליהם.

בכבוד ובברכה לבריאות נכונה ולבשורות טובות בכל האמור ובברכת מזל טוב להולדת הנכד שליט"א,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' עח. שם ע' קעא ואילך.

רש"י זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרות י'פו-פח. י'קכז. י'רמ. י'רצ.

מצו"ב העתק מכתבי אגרת שלאח"ז.

לההו"ל דכרכים נוספים דאנציקלופדיא תלמודית. ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'שצח. ט'תקטז. לקמן אגרת שלאח"ז. י'רצ.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

דברי בנוגע לירושלים ראה גם לעיל אגרת י'ה, ובהנסמן בהערות שם.

ובנוסח הידוע ב"ק לה, ב. וש"נ.

קרית מלך רב תהלים מח, ג.

שאין . . יעשה ע"פ לשון הכתוב – ס' שופטים יז, ו.

מדבריו של שר החוץ ראה גם לקמן אגרת י'טו.

ויהי רצון כו' ראה גם לקמן אגרת י'טו.

יפוצו . . ענין ותוכן . . די"ט כסלו ראה סה"ש תורת שלום ס"ע 112 ואילך.

בשמן טהור דוקא שלא נגעה בו אפילו יד עכו"ם ראה שבת כא, ב ובפרש"י שם ד"ה בחותמו.

ואפילו לא הסיטו ראה תוד"ה שהי' מונח – שבת שם. ב"ח או"ח הל' חנוכה סעת"ר ד"ה ה"ג שהי' מונח.

להאיר . . את הבית ואת החוץ דנר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ – שבת שם. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. טושו"ע או"ח שם סתרע"א ס"ה.

ובאופן דמוסיף והולך שבת שם. רמב"ם שם ה"א וה"ג. שו"ע שם ס"ב.

לקרוביו . . שם ברוסיא.

*) desire –תרגום מדויק יותר "מבוקש" – עוד יותר חלש מהנ"ל.