ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'יג

ב"ה, כ"א חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'

מוה"ר יהושע שי' הוטנר

שלום וברכה!

קבלתי כרך הי"ג של האנציקלופדי' התלמודית, ואתאפק לא אוכל מלהביע גודל ההתרשמות והשמחה לראות כרך נוסף זה, אשר אף שגם הכרכים שקדמוהו גדולים הם בגדלות האמיתית היא גדלות תורתנו, אשר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, הרי כל כרך הנוסף – כפי שכמדומה לי אמרתי לכת"ר בשיחתנו – לא רק שמוסיף ביאור בכמה ענינים ובכמה כללים בכלל גדול ובכלל סתם דתורה, אלא גם מוסיף בכל הכרכים הקודמים, [וכדיבורנו אז, אשר שונה ענין אנציקלופדי' ששלימות האמיתית של כרך הראשון תלוי הוא גם בכרך האחרון וערך האחרון אשר בו, וכמובן].

ובהמשך שיחתנו מאז, הרי כאן המקום להזכיר עוה"פ ועוה"פ בכל לשון של בקשה וכו' ע"ד ההוצאה לאור של הכרכים הבאים בזריזות הכי גדולה, ובנוסח הידוע יפה שעה אחת קודם, אשר כאמור נוגע הדבר לכל הכרכים אשר כבר הופיעו וכו' וכו'. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך בביאור נוסף.

ויהי רצון אשר חפץ ה' יצליח ביד כל המשתתפים במפעל הכי נעלה האמור, להו"ל כרך אחר כרך, וכאמור בזריזות האפשרית, ועד שיברכו בקרוב על המוגמר, ולאחרי זה להתחיל תיכף במהדורה שני' (או הוספות וכו') שהרי בודאי עצם הופעת הכרכים מוסיף בחידושי תורה בכלל ובסוג דאנציקלופדי' זו במיוחד, וכנ"ל אשר ארוכה מארץ מדה.

ובזה מענה ג"כ על הטענה ששמעתי אותה כמה פעמים, שעיכוב ההופעה הוא מפני ההשתדלות שתהי' בשלימות יותר ויותר וכו', אשר נוסף לַתשובה שאם כן אין לדבר סוף, הנה כנ"ל אי אפשר שלא יתחדשו, ובודאי כבר נתחדשו כמה ענינים בערכים שכבר הופיעו, ולא עוד אלא שדוקא זהו מנפלאות התורה, חכמתו ורצונו של הקב"ה, שהיא מעין ומקור מים חיים המפכים הלוך והוסיף, וכדברי המורה הגדול הוא הרמב"ם בסיום וחותם ספרו – מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

בכבוד ובברכה, ובפרט בברכת הצלחה בהאמור, לבשר טוב בקרוב ממש מהופעת כרך הי"ד, הט"ו וכו'.

כדרכי, ארשה לי להוסיף הערה בנוגע להאנציקלופדי', אשר מכבר עלתה בדעתי ונתחזקה ביותר בקבלת כרך זה, שחלקו החשוב הוא בענין חזקה, והיא: אשר כדאי להוסיף לביאור הערכים שמות הספרים המבארים עניני הערך במיוחד ובפרטיות וכו', ורגיל הוא בכמה אנציקלופדיות להוסיף בסוף הערכים (ובפרט הערכים החשובים) מה שנקרא עתה בשם "ביבליאוגרפי'", רשימת ספרים ומקורות כו', ובפרט שבנידון דידן לא תהי' בזה טירחה (יתירה), שהרי בודאי כל אחד שעסק בערך מסויים השתמש ומשתמש בספרים אלה, ואין צורך כי אם לברר הַישנם עוד וכו'.

ואף שכבר הופיעו כמה כרכים ואין בהם ביבליאוגרפי' האמורה, הרי ודאי שאין בנידון דידן הדין ש"לא להוציא לעז על הראשונים", ובפרט שנתוסף הענין על ידי המו"ל של הראשונים, ולהשלים הביבליאוגרפי' של הערכים שכבר הופיעו הרי יש מקום להו"ל חוברת מיוחדת של ביבליאוגרפי' לערכים אלו, [בפורמט והאותיות של האנציקלופדי'].

פשוט, אשר אף שלכל ערך ישנם בתוך הערך כמה מראה מקומות וכו' [אשר נחוצים ומוכרחים הם ביותר] ובעשירות רבה, אבל אין בהם התועלת הצפוי' לביבליאוגרפי' האמורה, ובפרט אשר המראה מקומות רבים הם, ולא כל מוחא סביל לבחור מביניהם מה הם ספרי היסוד והמיוחדים וכו'.

את כת"ר הסליחה על הערות אלו, ותקותי אשר ידונו עליהן וזכות הרבים מסייעת, ומבשרי אחזה גודל התועלת הצפוי'.

נ.ב. בשעתו קבלתי מברק כת"ר ע"ד ש"ב הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו' הר"י שי', והשתלשלות הדברים בודאי ידועה לכת"ר שי'.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' עח ואילך.

מוה"ר יהושע הוטנר מנהל מכון התלמוד הישראלי, מו"ל של האנציקלופדי' התלמודית. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'שצח, ובהנסמן בהערות שם.

כרך הי"ג של האנציקלופדי' התלמודית ירושלים, תש"ל.

ארוכה . . ים איוב יא, ט.

כל כרך הנוסף ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'שכ, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ד ההוצאה לאור של הכרכים הבאים ראה גם לעיל אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

חפץ . . ביד ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

חכמתו ורצונו של הקב"ה תניא פ"ד.

מלאה . . מכסים ישעי' יא, ט.

הדין ש"לא להוציא לעז על הראשונים" ראה כתובות קג, סע"א. גיטין ה, סע"ב. טושו"ע אהע"ז הל' גיטין סקמ"ב סט"ו. ועוד.

ומבשרי אחזה ע"פ – איוב יט, כו.