ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'יד

ב"ה, כ"ו מ"ח, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכ' כת"ר בו מעיר בדברי אדמו"ר הצ"צ בדרך מצותיך מצות נר חנוכה אות ב' שכתב שם סמוך לתחלת הענין "ועד"ז יובן למעלה למעלה ענין תיקון ואמת שבתרין תפוחין בלחיים דאריך וכו' וכמ"ש תתן אמת ליעקב" עכ"ל. דהלא להדיא מפורש בזוהר באידרא רבה, כי תיקון ואמת די"ג מדות דמשה, הוא לעומת ישוב ירחמנו כו' ותתן אמת ליעקב בי"ג מדות דמיכה, הוא לעומת נושא עון בי"ג מדות דמשה.

ולכאורה יש עוד להוסיף בחיזוק הקושיא – דאין לומר דזהו חידוש (הוספה, או כיו"ב) בקבלה (המקובלת – דהאריז"ל) על מש"כ בזהר (בחלקו הנמצא אצלנו) – וע"ד ריבוי הענינים הנמצאים בכתהאריז"ל ולא נמצאו בזהר – שהרי בכתהאריז"ל הובא הנ"ל באד"ר ולהלכה למעשה – בכוונות תשליך (סי' האריז"ל. וראה ג"כ ש' הכוונות דרושי ר"ה קודם ד"א. פע"ח במקומו. ועוד). כן אאפ"ל שזהו חידוש דתורת החסידות (ע"ד שמצינו בכוונות המקוה, ובל' אדהאמ"צ (בסידורו ריש ח"ב רד"ה להבין כללות כוונת המקוה): להאריז"ל נזכר כללות הכוונה כו' אבל בכוונת המקוה שנדפס בשם הבעש"ט ז"ל כו') – כי גם אדמו"ר הזקן הביא הנ"ל בסידורו בכוונות תשליך.

אבל הענין – דהצ"צ (וכן בלקו"ת ד"ה אלה מסעי (צג, ג) שמביאו הצ"צ כאן) לא הביא ראי' מתיקון דמיכה [ופשיטא שאין כוונתו שזהו (התיקון ואמת) התיקון דמיכה תתן אל"י] – כ"א מוכיח מהכתוב תתן אמת ליעקב – שאמת (באיזה דרגא שתהי') ניתנת ליעקב (השייך לדרגא ההיא). וזהו ע"ד ריבוי דרז"ל מהכתובים דיגמדה"ר כולל הכתוב תתן אמת ליעקב (כמצויין בבית אהרן ובכ"מ) בנוגע לכו"כ ענינים שאין להם כל שייכות ליגמדה"ר. יתרה מזו מצינו וגם בהלכה למעשה בנגלה – דון מינה (גם דין ממש אבל) ואוקי באתרא.

בכבוד ובברכה.

מכתבי מער"ה בטח נתקבל בעתו.


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 379, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יצחק הוטנר. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקעו, ובהנסמן בהערות שם.

בדרך מצותיך עג, רע"א.

וכמ"ש מיכה ז, כ.

בזוהר באידרא רבה ח"ג קלא, ב ואילך.

די"ג מדות דמשה תשא לד, ו-ז.

בסידורו סידור (עם דא"ח) קנז, סע"א.

אל"י = אמת ליעקב.

דון מינה . . ואוקי באתרא יבמות עח, ב. וש"נ.

מכתבי מער"ה אגרת הנ"ל.