ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'טו

ב"ה, כ"ח חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

הנני מאשר מכתבו מט"ז חשון עם המצורף בו. ות"ח ת"ח שטרח והמציא לי צילום קונטרס מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובפרט על פי מאמר חכמינו ז"ל מלתא אלבישייהו יקירא.

בודאי נתקבל בשעתו מכתבי בנוגע לשלילת הנוסח כו' בהחוק דמיהו יהודי. ובהמשך לשיחתנו בעת ביקורו של מר כאן בענין חברון, וכמדומה שהוזכר ג"כ ע"ד ירושלים, כדאי שיתענין מר בתוכן נאומו של שר החוץ בלוס אנג'לס באסיפת סטודנטים רבתי לפני כעשרה ימים לערך. וכדיבורי כמה פעמים, הלואי שיקדמו הרעה בעוד מועד. ומגדיל החשש גם זה שכנראה אין מפרסמים בתוככי בני ישראל נאום האמור, אף שנאמר בפומבי ובפרהסיא ובשם כל הממשלה.

ויהי רצון שבהתקרבנו לחג הגאולה (דתורת החסידות) ולחודש הגאולה דימי חנוכה, נזכה בקרוב ממש ובעגלא דידן לגאולה מאת המתיוונים דתקופתנו זו, ואף ששקעה החמה בחוץ ידליק כל אחד ואחד נרות בשמן טהור דוקא, אף שהפּוליטעאישן אומרים שאין נפק"מ באור שהוא המכוון, שלא נגעה בו אפילו יד עכו"ם ואפילו לא הסיטו, להאיר בבת אחת את הבית ואת החוץ, ובאופן דמוסיף והולך.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט.


מוהרש"ז שרגאי: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקיד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'ריג.

מאמר חכמינו ז"ל שבת יו"ד, ב.

בהחוק דמיהו יהודי ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

בענין חברון . . ירושלים ראה גם לעיל אגרת י'ה, ובהנסמן בהערות שם.

נאומו של שר החוץ ראה גם לעיל אגרת י'יב.

ויהי רצון כו' ראה גם לעיל אגרת הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם.