ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'טז

ב"ה, ערב שבת-קודש מברכים חודש כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה רבה!

בקשר עם יום-הולדת הבע"ל של מר, אביע בזה איחולי מקול"ע לשנת הצלחה וברכה הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים –

אשר קשורים ותלוים הם זב"ז ואין להפריד בין הדברים בנוגע ליהודי בכלל ועל אחת כמה וכמה אצל מר ותפקידו הרם שרבים צריכים לו –

ושיהי' מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.

ויה"ר אשר יקויים במר ואת אשר לו כראש ותחלת מזמור תהלים – של שנה זו שלו: אלקים נצב ("יהי' אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך גו' והי' הוי' לי לאלקים" – שיעור חומש דיום ההולדת. וכן הכתוב שם לפניו:)

והנה הוי' נצב עליו ויאמר אני גו' (וראה פי' כ"ק אדמו"ר הצ"צ ב"יהל אור" עה"פ – קשר שני כתובים אלה) ובימיו ובימינו נזכה לקיום היעוד הנאמר

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולבשורות טובות בכל.

זה עתה הו"ל מאמר דא"ח פדה בשלום (ממנו פינה ממנו יתד בהבנת מהות תורת החסידות, אשר רבים נתלבטו ומתלבטים בזה) ושמח אני לצרפו בזה קודם כל איחולי. ויהי' מר הראשון באהקת"ו שמקבלו.

פשוט אשר דבר הצעתי ובקשתי נפשית ב(הוספה ל)מכתבי ליום ההולדת תשכ"ט בתקפה עומדת וחבל על השנתיים שחלפו. ויה"ר שתהי' העכבה לטוב נראה ונגלה.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

מקול"ע = מקרב ולב עמוק.

מזמור תהלים – של שנה זו שלו מזמור פב. – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

שיעור חומש דיום ההולדת ויצא כח, כ-כא.

והנה . . אני גו' שם, יג.

ב"יהל אור" עה"פ תהלים שם (ע' רצו).

ופרצת . . ונגבה שם, יד.

מאמר דא"ח פדה בשלום העת"ר. נדפס לאח"ז בהמשך תער"ב ח"ב ע' תשסו ואילך.

הצעתי ובקשתי נפשית ב(הוספה ל)מכתבי ליום ההולדת תשכ"ט לעיל חכ"ו אגרת ט'תקצו (ע' כג ואילך).