ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'יז

[ד' כסלו, ה'תשל"א]

מובן א) שצריך ללכת ולהשתתף. הנ"ל צריכים לדעת ששקלא וטריא על דבר חינוך בעיר פשיטא שצ"ל בהשתתפותו.

ב) אינו מכבודו שבעניני חינוך הוא כאילו אין לו מה ללמדם. ובמילא ידבר ועם ברייטקייט.

ג) על דבר גודל החינוך במסורת אברהם יצחק ויעקב ושרה רבקה רחל ולאה ולזה נתייסד אחי-תמימים וכו' והצליחו וכו'.

ד) על פי הנ"ל מובן שהעזר הכספי שיוסיפו על העבר הרי זה אינוועסטמענט הכי טוב וכו' . . .


נכתב למו"ה משה יצחק העכט. נדפס גם בס' זכרון "תפארת משה יצחק". אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה ט'תז (ע' לט), ובהנסמן בהערות שם.

ללכת ולהשתתף באסיפה ע"ד עניני חינוך שאורגנה על ידי קבוצה מסויימת.