ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'יט

ב"ה, יו"ד כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הנהלת קופת גמילות חסד

קרן שניאור זלמן הי"ד ברוק בבני ברק

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה שיסדו קופת גמילות חסד ע"ש הקדוש שניאור זלמן הי"ד. ויהי רצון שזכות מצוה הכי גדולה זו תהי' לעליית נשמה זו, ולהבדיל בין חל"ח, לזכות כל המשתתפים שליט"א, להתברך בכל המצטרך.

ומיוסד על מאמר חכמינו ז"ל שגדולה מצות גמילות חסדים שהיא בין לעניים בין לעשירים, יתן השי"ת בקרוב ממש לקיים המצוה רק לעשירים, בביאת הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

מצו"ב השתתפותי סמלית לקיים מה שנאמר חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


ע"ש הקדוש שניאור זלמן הי"ד: נהרג בכ"ג סיון תש"ל, בעת שירותו בצה"ל.

חל"ח = חיים לחיים.

מאמר חכמינו ז"ל סוכה מט, ב.

שנאמר תהלים קיט, סג.