ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כ

ב"ה, יו"ד כסלו

– יום גאולת אדמו"ר האמצעי –

ה'תשל"א. ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב . . .

ובעמדנו ביום גאולת אדהאמ"צ – יה"ר שמיום זכאי זה ויום זכאי הסמוך לו, יום בשורה – יט כסלו – גאולת אדמו"ר הזקן,

אשר אז הותחל עיקר ענין הפצת המעינות חוצה,

נזכה בקרוב ממש למיסמך גאולה לגאולה, לקיום היעוד דכשיפוצו מעינותיך חוצה אתי מר, דא מלכא משיחא,

שהוא ילחום מלחמות ה' ויצליח וינצח כל האומות שסביביו ואח"כ יבנה בית המקדש במקומו ואח"כ יקבץ נדחי ישראל,

בגאולה האמיתית והשלימה דבני ישראל

ודשכינתא שבגלותא – ושבה עמהן כשהן נגאלין,

וכמש"נ ועלו מושיעים (משיח) בהר ציון לשפוט גו' והייתה לה' המלוכה.

בברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. ע"פ סיבה נתעכב המשלוח עד עתה – טו כסלו, מילוי הלבנה, קיימא סיהרא בשלימותא דחודש תליתאי דחדשי החורף,

ויה"ר שיהיו כל הדברים במילואם ושלימות האמיתית שלהם – הן בעבודת האדם בשלשת הסוגים דסור מרע ועשה טוב בקש שלום, או (כביאור חז"ל עה"פ פדה בשלום) עסק בתורה ובגמ"ח ותפלה,

הן בשכר העבודה ופעולתה – שבאתדל"ת אתדל"ע,

ועד לקיום ובקרוב בימינו ממש דההבטחה המשולשת: אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

***

מצו"ב מההו"ל ימים אלו.

מאשר הנני קבלת המכתב מלפני זמן רב ביותר, וכן ר"ד מזכרונות ויה"ר שימלא בכפלים לתושי'.

***

ע"פ ההנהגה ע"ע – כדאי שהוא וכן בנו שי' התפילין והתפלה כנוסח חב"ד. גודל התפילין – כהוראת רב בסביבתו.

***

בכבוד ובברכה להגדיל תורה ולהאדירה – מן הקאה"ק (ראה חולין (סו, ב) – רמב"ם הל' ת"ת ספ"ב) – ומתוך הרחבה.

***

בברכת הצלחה רבה במבצע הכי נעלה הנ"ל ולהוספה בו כהנה וכהנה.

***

בברכה לת"ת מתוך מנוחה ובשמחה וט"ל.

***

מאשר הנני קבלת מכתבו והגלוי' ואח"כ חבורו אבטוביבליאוגראפי', ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי.

בכבוד ובברכה לבשו"ט גם בעניניו הפרטים.


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 419 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

גאולת . . תקפ"ז ראה גם "מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי" (קה"ת, תשנ"ח) במבוא. וש"נ.

יום בשורה ראה גם לקמן אגרת י'מד הערה ד"ה יום הבשורה. וש"נ.

דאכתי . . אנן מגילה יד, א.

דכימי . . נפלאות: מיכה ז, טו.

נדפסה כו' ולאח"ז גם בכתר שם טוב בתחלתו.

וכמש"נ עובדי' א, כא.

י"ל שזהו ב' התקופות ראה גם שיחת ש"פ וישלח תשמ"ג (התועדויות תשמ"ג ח"א ע' 566 ואילך).

אהפוך . . ולעבדו: צפני' ג, ט.

ואכ"מ: ראה גם לקו"ש חכ"ג ע' 103 הערה 79.

רשימת הצ"צ עה"פ: אוה"ת נ"ך כרך א ע' תקג.

פדה בשלום נפשי: תהלים נה, יט.

הצ"צ לתהלים נה, יט: אוה"ת לתהלים שם (יהל אור) ע' רד ואילך.

מאגרת אדה"ז: אג"ק שלו ח"א אגרת לח. וש"נ.

מילוי הלבנה . . בשלימותא ראה גם שיחת ש"פ וישלח שנה זו (שיחות קודש תשל"א שם ח"א ע' 227 ואילך).

ויבוא יעקב שלם וישלח לג, יח.

דסור . . שלום תהלים לד, טו.

כי . . נשמרו תהלים לז, כח.

י"ל כנגד כו' ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתצג בהערה (ד"ה ומתוך (בסופה)).

תהלים מזמור סט הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה הנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

מצו"ב . . לתושי' קטעים אלו למו"ה יעקב לנדא. נדפסו ב"מקדש מלך" ח"ב ע' 273. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'עח. י'רצט (ס"ע ש ואילך).

בכבוד . . הרחבה קטע זה ל"המשתתפים בכינוס תורה שהתקיים ביום הו"ר בישיבת תומכי תמימים אשר בכפר חב"ד". נדפסה ב"התקשרות" גליון מה ע' 13.

הקאה"ק = הקצה אל הקצה. וראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתעז, ובהנסמן בהערות שם.

בברכת . . וכהנה קטע זה ל"מארגני מבצע תפלין בירושלים עיה"ק תובב"א". נדפסה ב"התקשרות" גליון רטו ע' 14. ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'נג. י'צו. י'קיט. י'רסד. י'תנז.

כהנה וכהנה ראה סנהדרין כא, א.

בברכה . . וט"ל קטע זה למו"ה יוסף שמחה גינזבורג.

מאשר . . הפרטים קטעים אלו למו"ה צבי הירש גרשון הרכבי. נדפסו ב"מקדש מלך" ח"ג ס"ע רכה ואילך. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'תעד לקמן אגרת י'שעא (ע' שפג).

אבטוביבליאוגראפי' ירושלים, תש"ל. ובה רשימת כל פרסומיו בדפוס תר"צ-תש"ל.

גאולת אדמו"ר האמצעי א' וישלח בשנת תקפ"ז. בארוכה ראה קונטרס בד קודש.

שמיום זכאי בפרש"י ד"ה זכות (ערכין יא, ב) משמע דגם בנוגע לחודש כן הוא.

יום בשורה ראה שו"ת מן השמים ס"ה.

אז הותחל תורת שלום ע' 112 בסופו.

למיסמך גאולה לגאולה ע"ד פרש"י במגלה (ו, סע"ב) גאולת "פורים (דאכתי עבדי אחשורש אנן) לפסח" (דכימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות).

לקיום היעוד באגרת הבעש"ט הידועה (נדפסה בס' בן פורת יוסף. ובכ"מ).

ילחום . . ישראל ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א.

כל האומות שסביביו כן הוא בדפוסי הרמב"ם שלא שלטה בהם יד הגוים.

שבגלותא . . נגאלין זח"א קכ, ב. מגלה כט, א.

מושיעים (משיח) רמב"ם הל' מלכים פי"א סה"א. וראה ג"כ פרש"י וישלח לג, יד.

לשפוט גו' והייתה לה' המלוכה י"ל שזהו ב' התקופות דמשיח: נצחון האומות במלחמה (ואח"כ) אהפוך אל עמים גו' לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו גו' (רמב"ם הל' מלכים ספי"א. – בתנ"ך שלפנינו לעבדו. אבל ראה ב"ר ס"פ וישב. ועוד. ואכ"מ. וראה ג"כ רשימת הצ"צ עה"פ). וכביאור אדהאמ"צ דלעת"ל א"צ למלחמה ואדרבא אז כתיב אז אהפוך אל עמים כו' וע"ז אמר דוד פדה בשלום נפשי כו' (שערי תשובה ח"א ד"ה פדה בשלום. וראה ברכות ח, רע"א. הצ"צ לתהלים נה, יט. דרושי רבותינו נשיאנו ד"ה פדה בשלום). ולהעיר מאגרת אדה"ז הידועה ש"כשקריתי . . פדה בשלום נפשי יצאתי בשלום מה' שלום".

מילוי הלבנה כלשון שמ"ר פט"ו, כו.

בשלימותא זח"א (רכה, סע"ב). וי"ל דב"שלימותא" (שלימות) יש עוד פי' – יותר ממילוי (חסרון). וע"ד החילוק בין די מחסורו ולעשרו (כתובות סז, ב). ובדוגמת ב' הפי' בויבוא יעקב שלם – בשבת (לג, סע"ב) ובזח"א קעב, סע"ב. וי"א דמר אמר חדא כו' ולא פליגי.

דחודש תליתאי ראה שבת (פח, א ובר' נסים גאון שם).

דחדשי החורף שהם לעומת חדשי הקייץ (ל"ת להאריז"ל פ' ויצא. שם פ' בא בטעמי המצות).

ושלימות . . בעבודת . . בשכר . . דההבטחה להעיר מד"ה וכל בניך תרפ"ט פ"ב בפי' השולמית. וסד"ה כל הנהנה תרפ"ט (בס' הקונטרסים ח"א [יז, א. שם כח, ב (סה"מ תרפ"ט ע' 72. ע' 102)]).

דסור . . שלום ראה לקו"ת בלק ד"ה מה טובו [עג, א ואילך].

דסור . . המשולשת ראה זח"א דפרשתנו (קפט, א) עה"פ כי ה' אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו. ובהערות אאמו"ר שם דמשפט כנגד מל"ת (דינים) וחסידיו – מ"ע, לעולם נשמרו – תורה דמגינא ומצלא לעולם (סוטה כא, א) ובא בהמשך למש"נ לפניו (תהלים לז, כז) סו"מ וע"ט ושכון לעולם (לקוטי לוי יצחק – זח"א [ע' קנז]).

כביאור חז"ל ברכות ח, רע"א. וראה פי' הרשב"א וחדא"ג שם – הובאו בצ"צ לתהלים הנ"ל. עיי"ש. ולהעיר מאור תורה להה"מ עה"פ ובגפן שלשה [אות נב (יח, ג-ד)].

אלקים . . בה תהלים מזמור סט בחותמו.

וירשוה . . עבדיו . . ואוהבי י"ל כנגד ישראלים לויים כהנים (עם תליתאי), תורה (מורשה) תפלה (עבודה) גמ"ח (דפנימיותם – אהבה).