ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כא

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק חינוך עטה"ק ובהפצת המעינות ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

כיון שאך זה עתה נגמרה תקופת הנסיון במשרתו – אין ענין להתחיל בפעולה עצמאית בשטח דומה. גם לאחרי זמן ממושך – צ"ע בתנאי החוזה והנהוג בזה.

מקום המשך לימודי בנו שי' – ע"פ מחז"ל: במקום שלבו חפץ.


מו"ה חיים הלוי: בנימיני. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'שכז (ע' שמט), ובהנסמן בהערות שם.

מחז"ל: במקום שלבו חפץ ע"ז יט, א. וראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשעה, ובהנסמן בהערות שם.