ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כב

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין.

ועד הכפר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתקים בזה נוסחאות המברקים שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק להם היום:

א) לכל המשתתפים בהפאַרברענגענס הגדולים בכפר חב"ד ובנחלת הר חב"ד שליט"א.

לחיים לחיים ולברכה.

יהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' פדה בשלום וגו' במילואו ושתצליחו בעשיית הכלים לזה כביאור חז"ל בהכתוב שזהו העסק בתורה הנגלה והחסידות ובגמ"ח ובתפלה,

ועשי' משולשת זו תמהר קיום ההבטחה המשולשת אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכת ופרצת.

/מקום החתימה/

ב) לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו.

לחיים לחיים ולברכה.

/מקום החתימה/

בברכת חג הגאולה,

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]


פדה בשלום וגו': תהלים נה, יט.

כביאור חז"ל ברכות ח, רע"א.

ההבטחה המשולשת תהלים סט*, לו-לז. וראה גם לעיל אגרת י'כ בהערה (ד"ה וירשוה כו').

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.