ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כג

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

הרב יעקב שי' גולדמן

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי, אף כי באיחור זמן, בו כותב על דבר עניני ישיבת תורת אמת.

ולכל לראש רצוני להביע ת"ח בעד שימת לבבו והתענינותו, שבודאי לא רק ענין של רגש בזה, שגם זה עיקר, אלא עושה בכיוון למעשה בפועל. והרי אפשרות למר באופן ישר וגם על ידי חבריו בעבודה וידידיו לעשות ולפעול בזה רבות.

לגודל הענין, הרי גם על פי כתבו, למותר לעורר בזה את מר, כי אם להזכיר פתגם שהי' שגור בפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבנוגע געלט וכדומה קען מען ממלא זיין, שאפשר לפרוע חוב למחר ומחרתים, אבל בנוגע לקלוט עוד תלמיד ועוד תלמיד, הרי ראשית, כל יום עולם מלא הוא בענין לימוד תורה וחינוך על פי תורה, שאי אפשר להוציא חובת יום אתמול, שכל יום ויום עביד עבידתי', ודיו להשביע את עצמו למלא מסת העבודה שצריכה להיעשות ביום זה; ועוד, ובפרט בתקופתנו זו, הרי מובן שצריך לקלוט תיכף ומיד את כל המביע רצון להיכנס למוסד חינוך כשר, כי כעבור שעת רצון זו מי יודע וכו' וד"ל.

ויהי רצון שכל אחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, יעשה בעניני חינוך על טהרת הקודש, ובעניני תורה ומצות, באופן המתאים להוראת ימי חנוכה הבע"ל, ובמסירה ונתינה כהוראת רבנו הזקן אשר ימים אלו חג הגאולה שלו, ומתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. מובן שעיינתי בשימת לב בתוכן מכתבו. ובסיום מכתבי לעיל ג"כ תגובתי לסיום מכתבו אשר "מגיע בתוך שנה זו לגיל פרישה מהעבודה". ובודאי שאין צורך לדכוותי' דמר להערה שאין גיל פרישה מעבודה בהפצת היהדות, ובמיוחד בשטח החינוך. ואדרבה, על פי ההוראה דמעלין בקודש צריך להיות היפך דפרישה, היינו הוספה ועלי'. ואפילו אם תמצא לומר שבמוסד מסוים או במשרה מסוימת ישנן הגבלות המצריכות פרישה וכו', הרי בלשון הכתוב כל הארץ לפניך, ומי כמוהו יודע גודל האחריות ורציניות המצב בהפצת היהדות המסורתית בלי פשרות, ובפרט בנוגע להנוער, ואין הזמן מוכשר כלל וכלל לפרישה וכו' כי אם אדרבה להוספה יותר ויותר, והובטחנו הבא לטהר – ועל פי דיוק רבנו הזקן: ליטהר ולטהר אחרים – מסייעין אותו סיוע רב.

ואחרון חביב, שמחתי לקרא במכתבו אודות האישור בהחלט בנוגע למענק המדובר בשביל ישיבת תורת אמת, ות"ח במיוחד.


הרב יעקב גולדמן: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקצח.

פתגם ראה גם סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 72.

שכל . . עבידתי' זח"ג צד, ריש ע"ב.

פרישה מעבודה ראה גם לקמן אגרת י'עדר. י'רצו. וראה גם שיחות י"א ניסן תשל"ב. תשמ"ב.

דמעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ב. וראה גם לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה להעלות בקודש. ח"כ ע' 210 הערה 23.

בלשון הכתוב לך לך יג, ט.

הבא לטהר . . מסייעין אותו ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

דיוק רבינו הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).