ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כה

[י"ט כסלו, ה'תשל"א]

לתוכן מכתב כת"ר – זה כו"כ שנים שבקשתי והתחננתי לפני ראשי עסקני העלי' שבתעמולתם לעלי' מחו"ל לא יתחילו ברבנים וכו' שבעליית הנ"ל מתמוטטת כל הקהלה וכו'. וכנראה לא הצלחתי.

ולא עוד אלא כשהרבנים העריקים מהקהלות שלהם עולים לאהקת"ו יר"ש שבאהקת"ו נותנים להם יישר כח וכו' וכו'!

והאומנם ע"י מאמר במכ"ע וכיו"ב יכופר ענין זה?


האגרת היא לאדמו"ר יחיאל יהושע רבינוביץ, מביאלא. ונכתבה על גליון המכתב מיום י"ט כסלו ה'תשל"א.

לתוכן מכתב כת"ר בו מדווח על מצב הרוחני דקהלת הודו. ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תצט.

זה כו"כ שנים כו' ראה גם לעיל אגרת הנ"ל. חכ"ו אגרת ט'תשסט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'שח.

יר"ש = יראי שמים.

והאומנם ע"י מאמר למכתבו צירף מאמר שהופיע ב"המודיע" אודות מצוקתה הרוחנית של קהלת הודו.

מועתק בזה מכתב המזכירות בנידון הנ"ל:

ב"ה, ז' כסלו, ה'תש"ל.

ברוקלין נ.י.

לכבוד הרב יהוסף שי' רלבג

משרד הדתות, רח' יפו 30, ירושלים

שלום וברכה!

הננו לאשר בזה קבלת העתק בקשת קהלת הודו הזקוקה לרב באופן דחוף.

ובשים לב לגודל המחסור בכח אדם במשרות הקודש, ולאידך, לחומר המצב שם, הנה כדי להביא הצלה פורתא על כל פנים באופן זמני, שלא ישארו כצאן אשר אין להם רועה וגם לא יתרגלו שאפשר גם בלי רב וכו', מוכרח שישלחו מאה"ק ת"ו לשם רב באופן זמני, לשנה וכדומה, וכמו שרגילים היו לעשות לשלוח שוחטים למדינות רחוקות בקשר עם יבוא בשר וכו'. ומלבד התועלת בזה כנ"ל, אפשר שהרב יוכל להיות הממוצע למצוא אח"כ רב תמידי למלא מקומו, ואפשר גם כן שימצא מספר מצומצם עכ"פ של אברכים משם שיסעו ללמוד בישיבות וביניהם כאלה שיהיו רבנים ושוחטים.

ונתעניין לדעת מה נעשה בדבר הזה ות"ח מראש על ההודעה.

בכבוד ובברכה.

מזכיר

כ"ק אדמו"ר הורה לקבוצת התלמידים השלוחים, שנסעו בחודש אייר שנה זו (ה'תשל"א) לאוסטרלי', לבקר בדרך נסיעתם, את הקהילה בהודו.