ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כו

ב"ה, בין י"ט כסלו לחנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בימים אלה שבין י"ט כסלו – חג הגאולה של רבנו הזקן מייסד תורת חסידות חב"ד – וימי החנוכה הבע"ל,

תקותי שכל אחת ואחת מהן, בתוככי כלל ישראל, תנצל ימי סגולה אלה להוספה בפעולות הפצת התורה והמצוות מוארות וחדורות אור וחיות חסידותיים, הן בבית פנימה והן בסביבה חוצה, וכהוראות ימים אלה.

ובודאי ידוע להן שאחת ההוראות העיקריות של חג הגאולה די"ט כסלו היא הפצת המעינות חוצה, שיש בזה שלשה ענינים:

א) להשפיע גם על אלה – יחידים וחוגים – שעדיין הם "חוצה";

ב) להחיותם במים חיים של מעינות התורה והחסידות;

ג) ולעשות בזה באופן של הפצה, הלוך ומוסיף.

והרי זוהי גם כן אחת ההוראות העיקריות של ימי החנוכה, במצות הדלקת נר חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור. שאף על פי שבהדלקת נר אחד בליל א' דחנוכה מקיימים המצוה כהלכתה ובמילואה, מוסיפים עוד נר בליל שני, ומוסיף והולך – להורות שכן צריך להיות גם בהפצת נר מצוה ותורה אור.

והוראה מיוחדת בזה לנשי ובנות ישראל בכלל, ונשי ובנות חב"ד בפרט, על פי מאמר חכמינו ז"ל – אף הן (הנשים) היו באותו הנס.

בברכה להצלחה בכל האמור ולהמשיך מהשפעת ימים אלה בכל השנה כולה מוסיף ואור,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קה-ו. אגרת זו באידית – לקמן אגרת שלאח"ז.

שאחת ההוראות . . די"ט כסלו . . חוצה ראה סה"ש תורת שלום ס"ע 112 ואילך.

הפצת המעינות חוצה ראה גם לעיל אגרת י'כד, ובהנסמן בהערות שם.

"על פתח ביתו מבחוץ" שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ה.

באופן דמוסיף והולך שבת שם. רמב"ם שם ה"א וה"ג. שו"ע שם ס"ב.

בהדלקת נר אחד . . מקיימים המצוה שבת שם. רמב"ם שם ה"א. שו"ע שם ס"א.

נר מצוה ותורה אור משלי ו, כג.

מאמר חכמינו ז"ל שבת כג, א. וראה טור או"ח הל' חנוכה סתרע"ה.