ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'כח

ב"ה, כ' כסלו, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתב מר, והפ"נ שבמכתבו קראתי על הציון, ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו, ובודאי לא ימנע הטוב מלהודיע.

בקורת רוח מיוחדה חזרתי בהתועדות דיט"כ אחד ממאמרי אדה"ז שבביכל אני ישנה תקס"ח [שמכינים אותו עתה באה"ק ת"ו להוציאו לאור בקשר עם יום הולדת מר לאויש"ט]. בקשתי וזירזתי להוציאו לאור בהקדם ומצו"ב, למען יוכלו ללמוד בו גם אלה שלא היו בשעת חזרת המאמר עוד בימי חנוכה, אשר יש להם קשר פנימי וכולל עם עניני יט"כ, שנקודתם הפצת המעיינות חוצה. שהרי גם בימי חנוכה דוגמתם [על] פתח ביתו מבחוץ ובאופן דמוסיף והולך.

ויהי רצון שכן יהי' בכל אחד ואחת מאחב"י בכל מקום שהם, ובאופן וכסיום אגרת אדה"ז בצאתו לחירות שכתב למחו' הרה"צ וכו' מוהרלי"צ מברדיטשוב – וכשקריתי בס' תלים בפסוק פדה בשלום נפשי קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו יצאתי בשלום מה' שלום, – ג' פעמים (דהוי חזקה) שלום.

בברכה לימי חנוכה מאירים ובכבוד ובהוקרה ולבשו"ט.

עונג רב שבעתי מהידיעות אשר גם בעת ביקורו בפּאַריז הצליח מר בקירוב דעתו של פ' וכו' ודוקא ע"י דיבורים וכו' החורגים ממסגרת הפּרוטוקול. – וע"ד ביקורו כאן וכשיחתינו אז.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

חזרתי . . ממאמרי אדה"ז כו' בד"ה פדה בשלום (סה"מ תשל"א ע' 356 ואילך), שהוא מיוסד על ד"ה להבין ענין כו' הנקודים תקס"ח. נדפס בקונטרס בפ"ע – קה"ת תשל"א. ולאח"ז בסה"מ תקס"ח ח"א ע' קיד ואילך. וראה גם לקמן אגרת י'מב.

שמכינים . . באה"ק ראה גם לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

חנוכה . . יט"כ . . שנקודתם כו' ראה גם לעיל אגרת י'כד, ובהנסמן בהערות שם.

אגרת אדה"ז אג"ק שלו ח"א אגרת לח. וש"נ.

בספר תלים נה, יט.

ג' . . חזקה ראה ב"מ קו, ריש ע"ב. יבמות סד, ב.