ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לא

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת רחל תחי' אמיתי

ברכה ושלום!

מכתבה נתקבל באיחור זמן, והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה.

ועל פי סיגנון מכתבה, למותר להדגיש שהתחזקות בבטחון בהשי"ת, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, והוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב, הרי זה מוסיף וממהר ברכת ה' בכל המצטרך.

וזכות עבודתה בחינוך, שבודאי מחדירה בתלמידי' ערכי היהדות המסורתית, תעמוד לה.

והשי"ת יצליחה להוסיף בהשפעתה להפיץ נר מצוה ותורה אור, כהוראת ימי חנוכה אלו, אשר גם בנות ישראל היו באותו הנס.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


ומטבע הטוב להיטיב: ראה לקו"ש חכ"ד ע' 334 בהערה (ד"ה מספרי הח"ן). וש"נ.

נר מצוה ותורה אור משלי ו, כג.

גם בנות ישראל היו באותו הנס שבת כג, א. וראה טור או"ח הל' חנוכה סתרע"ה.