ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לב

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת אסתר תחי'

ברכה ושלום!

על ידי מרת רחל תחי' זמיר נתקבלה בקשת ברכה עבורה ועבור בתה נורית תחי'. ואזכירן בתפלה להמצטרך.

וזכות פעולותי' לעזור לגן ולחינוך הכשר, שזהו עזר לבני ה' שיתחנכו להתנהג על פי רצון אביהם שבשמים, יעמוד לה במדה כנגד מדה שיהי' לה נחת יהודי מבתה, מתוך בריאות, ותוכל להוסיף עוד בהפצת היהדות מתוך שמחה, כהוראת ימי חנוכה אלה ומצות נר חנוכה מוסיף והולך מוסיף ואור.

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות בכל האמור.


במדה כנגד מדה: סנהדרין צ, סע"א. וראה סוטה ח, ב ואילך.

כהוראת ימי חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.