ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לד

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הנהלת גמילות חסדים ע"י בית המדרש ליובאַוויטש מאָנטרעאַל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבם מר"ח כסלו עם הדו"ח המצורף אליו.

ובעת רצון אזכיר על הציון שיצליחו במפעלם הנעלה בהצלחה רבה ובאופן שתהא הפרנסה מצוי' אצל אחינו בנ"י ויהי' ענין הגמ"ח – גמ"ח לעשירים,

וכל המתעסקים בזה יוסיפו חיל בכל פעולותיהם הטובות,

וכהוראת ימי חנוכה אלה, שהלכה כבית הלל, דמוסיף והולך בנר ואור מיום ליום, נר מצוה ותורה אור,

וכן יוסיף ה' בברכתו בעניניהם דכהנ"ל – ענינים הגשמיים והרוחניים גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולימי חנוכה מאירים.


גמ"ח לעשירים: ראה סוכה מט, ב. שו"ע אדה"ז חו"מ ריש הלכות הלואה.

שהלכה כבית הלל שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח סתרע"א ס"ב.

נר מצוה ותורה אור משלי ו, כג.