ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'לו

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת גיטה תחי'

ברכה ושלום!

בעמדנו בימי חנוכה, ימי נסים וישועות בגשמיות וברוחניות, ימים טובים בהלל והודאה,

ובסגנון חז"ל: אף הן היו באותו הנס, נשי ובנות ישראל,

הרי בודאי אשר הציווי לזכור פרשת ימים אלו הוא בכדי אשר כל אחד ואחת, מתאים למעמדו ומצבו, יתעורר ויתחזק – באופן טוב ומתוך הרחבה ושמחה – בפעולות מסוג אלו שהיו בימים ההם בזמן הזה,

וכהוראת סדר הדלקת הנרות ומקומה – להוסיף בפעולות אלו עד שגם ב"חוץ" יהי' אור ובאופן דהלוך והוסיף ואור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר

נ.ב. מצו"ב מכתבי לנשי ובנות חב"ד.

ז"ע נתקבל מכ' מיום ב' טבת. והפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק'.


מרת גיטה: גליצנשטיין, ירות"ו.

ימים טובים בהלל והודאה ראה בארוכה לקו"ש ח"ל ע' 204 ואילך. וש"נ.

ובסגנון חז"ל שבת כג, א. וראה טור או"ח הל' חנוכה סתרע"ה.

וכהוראת סדר הדלקת הנרות ומקומה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. שם ה"א וה"ג. טושו"ע שם סתרע"א ס"ה. שם ס"ב.

מכתבי לנשי ובנות חב"ד דלעיל אגרת י'כו.